En glemt svens­ke

Vi har våre fa­vo­rit­ter som Lars Win­ner­bäck, Hå­kan Hell­ström og Per Gess­le. Nå har svens­ke­ne børs­tet stø­vet av Ted Gär­de­stad sine pop­lå­ter. Det bør vi også gjø­re.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

Ted Gär­de­stad

Sig­ne­rat Peter Nor­dahl Uni­ver­sal

Det­te al­bu­met er kan­skje ikke det man bør høre på først, men det er noen gri­pen­de øye­blikk her. Pia­nis­ten, di­ri­gen­ten og pro­du­sen­ten Peter Nor­dahl har lu­ket bort komp og ar­ran­ge­ment fra noen av Ted Gär­de­stad sine mest kjen­te lå­ter slik at bare hans vo­kal er igjen. Så har han og Norr­kö­pings sym­foni­or­kes­ter lagt på sine ar­ran­ge­men­ter.

Det lå­ter for så vidt bra, men det er lett å høre at det­te ikke er noe pul­se­ren­de og nært sam­ar­beid. Det blir lett litt av­stand mel­lom Gär­de­stads stem­me og or­kes­te­ret.

Han var en av Sve­ri­ges mest po­pu­læ­re ar­tis­ter på 1970-tal­let med lå­ter som «För kär­le­kens skull», «Him­len är oskyl­digt blå» og «Sol, vind og vat­ten». Hå­kan Hell­ström har tol­ket en an­nen av hans hit­san­ger, «Änt­li­gen på veg». Alle er med her i dis­se sym­fo­nis­ke ver­sjo­ne­ne.

Ted Gär­de­stad er som skapt for å få plass i mu­sikk­his­to­ri­en len­ge. Tra­ge­di­er plei­er å leve leng­re enn van­li­ge liv. Han døde 22. juni i 1997 et­ter å ha hop­pet ned på jern­bane­skin­ne­ne for- an et tog nær hjem­ste­det sitt i Sol­lent­una. Han led i man­ge år av schi­zo­fre­ni. Det var ikke lett å for­stå det i man­ge av hans san­ger som hand­ler om gle­de og for­els­kel­se og lyk­ke­li­ge som­mer­da­ger. Ted Gär­de­stad ble 41 år gam­mel.

Det har blitt la­get tv-do­ku­men­ta­rer av ham, om hans liv og hans vo­ka­le og mu­si­kals­ke kom­pe­tan­se. På slut­ten av året kom­mer det en hel film om hans liv, kalt «Ted – för kär­le­kens skull». Den kom­mer sik­kert til å bli se­ver­dig.

Sår­he­ten og gle­den i hans sjel­ful­le stem­me kan vi høre her, el­ler på de man­ge gode, gam­le pla­te­ne fra 70-tal­let. Hel­ler ikke i Nor­ge bør vi glem­me Ted Gär­de­stad.

FOTO: NTB SCANPIX

Ted Gär­de­stad sine hit­lå­ter er nå spilt inn med sym­fo­nis­ke ar­ran­ge­men­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.