Et van­lig liv?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅSTAD, sokne­prest

Den gode og gam­le, av­døde ame­ri­kans­ke Pre­si­dent Abra­ham Lin­coln har sagt, si­tat: «Gud må være spe­si­elt glad i van­li­ge men­nes­ker, si­den han har skapt flest av dem». Det å være van­lig er ikke noe ne­ga­tivt, hel­ler tvert imot noe po­si­tivt. Sam­ti­dig kan vi nord­menn bli så van­li­ge at vi ikke vå­ger å stik­ke oss ut. Det­te er ikke av det gode, det er noe helt an­net som kal­les for; jante­lov. Og jante­lov ram­mer ikke bare men­nes­ker, men også Gud. Det var en nord­mann som sa; »Gud er grei nok, så len­ge han opp­fø­rer seg som en van­lig nord­mann og ikke tror han er noe spe­si­elt».

Jeg er gans­ke or­di­nær og van­lig selv, men jeg er ikke en jante­lov-til­hen­ger. Og jeg er ikke redd for å si min me­ning, og jeg er nok mest kjent som «Face­bo­ok­pres­ten». Det jeg vil frem til her i dag, er at du skal våge å være det selv i ful­le drag. Ikke la ver­ken noen få si­tat fra noen gam­le teks­ter, el­ler stiv kris­ten­dom ta fra deg din fri­het i Je­sus Kris­tus. Vær deg selv, for­di du er mer enn god nok for Gud i hans nåde i Kris­tus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.