10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. JULI 2007

●● I år får bøn­de­ne på Ag­der 239 mil­lio­ner kro­ner fra sta­ten i pro­duk­sjons­til­skudd. Stor­bon­den og Frp-po­li­ti­ke­ren Ivar Hogne­stad i Sir­dal er den som får mest med 491.047 kro­ner fra sta­ten i pro­duk­sjons­til­skudd. – Jeg får et bi­drag fra sta­ten ten, men jeg be­ta­ler mer inn enn det jeg får ut, sier Hogne­stad som sit­ter som re­pre­sen­tant for Frp i kom­mune­sty­ret, for­mann­ska­pet og øko­nomi­ut­val­get i Sir­dal. Han re­pre­sen­te­rer p par­ti­et som vil re­du­se­re over­fø­rin­ge­ne til bønd de­ne dras­tisk. Hogne­stad inn­ser at det er urea­lis lis­tisk å kut­te over­fø­rin­ge­ne til land­bru­ket helt. – En viss støt­te må det nok være. Det har både USA og EU. Det er jo nes­ten in­gen land som kla­rer seg ut uten over­fø­rin­ger, sier Hogne­stad som har 7500 kyl­ling kyl­lin­ger, 35 amme­kyr og 500 de­kar som han slår.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.