– Mein­seth ei jen­te for se­nior­mes­ter­skap

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Øystein Syl­ta ser ikke helt bek­svart på frem­ti­den, og trek­ker fram kast-søsk­ne­ne Fa­bi­an og Stel­la Wein­berg samt sprin­te­ren Ing­vild Mein­seth.

Sist­nevn­te løp i Tysk­land i hel­ga for førs­te gang i god­kjent vind un­der 24 se­kun­der på 200 me­ter (23,89), og på 100 me­ter stor­met 19-årin­gen inn til 11,58 i litt for sterk vind (+3,3). er langt tøf­fe­re, har vi hatt tre ut­øve­re - i 2007 (VM) og 2012 (OL).

– På junior­si­den sy­nes jeg vi er der vi skal være, med man­ge ut­øve­re som er på vei opp og fram. Men det er vans­ke­lig å ta det nes­te ste­get, sier fri­idretts­tre­ner Finn Kollstad, som har fulgt fri­idret­ten tett i en år­rek­ke.

Han sik­ter til at Sør­lan­det har én kva­li­fi­sert i den 16-åri­ge Kif-gut­ten Fa­bi­an Wein­berg til EYOF (Euro­pean Youth Olym­pic Fes­ti­val) i Un­garn, og at Ing­vild Mein­seth, Stel­la Wein­berg og Emi­lie Ber­ge (ska­det, og del­tar ikke) har klart kra­ve­ne til U20-EM i Ita­lia.

Men til U23-EM i pols­ke Byd­gosz­cz, er det kun Ama­lie Sæ­ten og den til­flyt­te­de ro­ga­len­din­gen, Sa­ra Dorthea Jen­sen fra Sø­rild, som har klart kra­vet.

– Jeg skul­le gjer­ne sett at vi had­de hatt fle­re gode ung­dom­mer. Til sam­men­lig­ning er det i Horda­land en hel haug som har kva­li­fi­sert seg. Der har de klart å sam­le fri­idret­ten gjen­nom blant an­net krets­sam­lin­ger, og mu­li­gens er årets ut­tak et re­sul­tat av den sat­sin­gen. Jeg tror vei­en å gå er å sam­le fri­idret­ten på Sør­lan­det i mye stør­re grad, sier Syl­ta.

– Det­te er ut­øve­re som kan ta ste­get opp. Mein­seth er ei jen­te for in­ter­na­sjo­na­le se­nior­mes­ter­skap i frem­t­di­en, og det sam­me kan søsk­ne­ne Wein­berg være, spår Syl­ta.

Aa­ge.h.drangsholt@fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.