Oppus­sings­kaos.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

I sto­re de­ler av lei­lig­he­ten lig­ger det ma­lings­spann og verk­tøy. Fra gan­gen og inn til kjøk­ke­net kan man ty­de­lig se fot­spor i støv­la­get som har lagt seg et­ter at utal­li­ge veg­ger har blitt pus­set. I går kun­ne jeg en­de­lig be­gyn­ne å male ar­beids­rom­met. Det skal bli dei­lig å få på plass møb­le­ne, vas­ke og kjen­ne på fø­lel­sen av at noe er fer­dig. Den gle­den blir dess­ver­re kort­va­rig. Nes­te uke kom­mer nem­lig kjøk­ke­net. Det er flat­pak­ket og skal bæ­res opp til fjer­de eta­sje. In­gen heis med and­re ord. Jeg skal prø­ve så godt jeg kan å stål­set­te meg for en ny run­de. Så hå­per jeg at na­bo­en har litt eks­tra plass i kjøle­skap og fry­ser – det må nok lu­res inn noen mat­va­rer der. Og til so­la, jeg hå­per du er min side. Jeg mis­ten­ker nem­lig at ve­ran­da­en blir som­mer­ens kjøk­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.