Det be­gyn­ner med en som­mer­jobb

Fær­re ung­dom­mer enn tid­li­ge­re kla­rer el­ler vil skaf­fe seg som­mer­jobb. Det er et pro­blem.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Som­mer­jobb er tra­di­sjo­nelt noe norsk ung­dom har vært svært opp­tatt av å skaf­fe seg, men nå går tal­le­ne for ung­dom­men som er i som­mer­jobb ned. Det er pro­ble­ma­tisk. For det førs­te er det god og vik­tig læ­ring i å være i løn­net ar­beid hos en pro­fe­sjo­nell ar­beids­gi­ver og for det and­re er det vik­tig for ung­dom­men selv å få jobb­er­fa­ring på cven sine.

Som­mer­job­ber gir mest­rings­fø­lel­se, det å tje­ne egne pen­ger gir selv­til­lit og trygg­het, og selv­føl­ge­lig – er­fa­ring.

Tall som ny­lig ble pre­sen­tert fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå vi­ser at mens tre av fire 17-årin­ger had­de del­tids- el­ler som­mer­jobb i 1998, har un­der halv­par­ten i sam­me al­ders­grup­pe det i 2015, som er de ny­es­te tal­le­ne.

Sta­ti­stik­ken vi­ser også at for­eld­re­nes inn­tekt har be­tyd­ning for om ung­dom­me­ne får seg som­mer­jobb. Hvis for­eld­re spon­ser fri­tid og stu­di­er så be­hø­ver man ikke job­be, men tid­li­ge­re var det ikke så mar­kant for­skjell på det­te. Det ble sett på som en del av opp­dra­gel­sen og dan­nel­sen og kun­ne tje­ne sine egne pen­ger.

Det kan godt være at for­eldre­ge­ne­ra­sjo­nen i for stor grad syr pu­ter un­der er­me­ne på ung­dom­men, men det er ikke så lett å skaf­fe seg en som­mer­jobb som det var tid­li­ge­re. En god del job­ber er tek­no­lo­gi­sert bort, sen­tra­li­sert bort til stør­re ser­vice­fir­ma­er, støtte­funk­sjo­ner er for­svun­net også vi­de­re. Nett­verk og kon­tak­ter blir vik­ti­ge og det va­rie­rer jo hvor stort og re­le­vant det er for ung­dom­men.

For de som kom­mer fra hjem med for­eld­re som går på NAV el­ler har en løs til­knyt­ning til ar­beids­li­vet blir det­te det størs­te pro­ble­met. De mang­ler ofte de nød­ven­di­ge kon­tak­te­ne og det er også barn fra dis­se hjem­me­ne som i stor grad kom­mer til NAV når de blir voks­ne. De fø­ler at det er en høy ters­kel for å kom­me inn i ar­beids­li­vet. Som­mer­job­ber gir mest­rings­fø­lel­se, det å tje­ne egne pen­ger gir selv­til­lit og trygg­het, og selv­føl­ge­lig – er­fa­ring som vit­ner om opp­drift, mo­ti­va­sjon og evne til å kom­me seg opp om mor­ge­nen. Det set­ter jo na­tur­lig­vis frem­ti­di­ge ar­beids­gi­ve­re pris på.

Fle­re må job­be og folk må job­be leng­re. Det må til hvis Norge skal kla­re å opp­rett­hol­de vel­fer­den frem­over. Det kre­ver at vi læ­rer ung­dom­men nett­opp – å ar­bei­de.

Fær­re ung­dom­mer job­ber om som­mer­en, og det kan bli et pro­blem for man­ge si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.