Her får du ikke par­ke­re mer

Al­le­re­de i nes­te uke for­svin­ner de førs­te par­ke­rings­plas­se­ne fra Kris­tian­sand sen­trum. Da skal dis­se par­ke­rings­plas­sen bort og er­stat­tes med en ny vei.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Det er bra at det blir mer miljø­venn­lig på gate­plan, men jeg hå­per bare at ikke alle par­ke­rings­plas­se­ne skal bort med det sam­me. Folk må få bli kjent med det nye par­ke­rings­hu­set un­der Tor­vet først, sier Eri­ka Pao­la Bjørne­stad som par­ker­te ved Havnekvartalet ons­dag.

De 65 par­ke­rings­plas­se­ne i det­te om­rå­det skal nå bort, om­trent sam­ti­dig med at det kom­mer over 400 nye par­ke­rings­plas­ser un­der Tor­vet. Tro­lig for­svin­ner de al­le­re­de i nes­te uke. Bak­grun­nen for at de skal bort al­le­re­de nå, er at hav­na tren­ger om­rå­det for å sik­re en ny inn­kjør­sel til kon­tei­ner­hav­na.

I dag går all tung­tra­fik­ken inn til kon­tei­ner­hav­na der cruise­ski­pe­ne leg­ger til kai.

– Vi har lagt cruise­ter­mi­na­len til Lag­manns­hol­men, og det har ført til at det blir bå­de gå­en­de og tung­trans­port i det­te om­rå­de. Vi øns­ker å split­te de på en bed­re måte, og øns­ker der­for en ny vei inn til kon­tei­ner­hav­na, sier Odd Leif Berg, plan- og ut­vik­lings­sjef i Kris­tian­sand havn.

NYE PLA­NER

Den nye vei­en skal gå der det er par­ke­rings­plas­ser i dag. Langs sjø­en blir det en gang­vei slik at folk kan kom­me til om­rå­det der Full­rig­ge­ren Sør­lan­det og bade­bå­ten lig­ger.

– Vi me­ner vi kan få til en hel­het som iva­re­tar bå­de tog, fot­gjen­ge­re og tung­trans­port, sier Berg.

Det­te er li­ke­vel bare mid­ler­ti­di­ge pla­ner. Se­ne­re skal det kom­me en ny Havne­gate og Vest­re strand­gate. Den pla­nen skal opp i by­sty­ret etter som­mer­en.

– Det er de­talj­re­gu­le­rin­gen for det­te om­rå­det, og det er den som av­gjør hvor­dan om­rå­det en­de­lig skal ut­for­mes, sier Ven­ke Moe, plan- og byg­nings­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

GANGFELT

Iføl­ge den mid­ler­ti­di­ge pla­nen skal det alt­så leg­ges et gangfelt på ut­si­den av da­gens par­ke­rings­plass. Det vil også bli en slik løs- ning på sikt når om­rå­det er fer­dig ut­vik­let.

– Vil ikke det ska­pe kon­flik­ter si­den det blir bå­de blir tog, tung­tra­fikk og gå­en­de her?

– Vi sam­ar­bei­der med hav­na og me­ner vi skal fin­ne en god løs­ning. Vi har også sagt at så len­ge hav­na lig­ger der, vil det ikke bli opp­ar­bei­det stør­re opp­holds­area­ler i det­te om­rå­det. Men det vil være mu­lig­het for en ad­komst og en kon­trol­lert krys­sing, sier Moe.

Havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len sier til Fædre­lands­ven­nen at han reg­ner med at de kom­mer til å fin­ne en god løs­ning.

I havne­sty­ret er det li­ke­vel med­lem­mer som er kri­tis­ke til at par­ke­rings­plas­se­ne for­svin­ner. Frank Salve­sen (Dem) me­ner Kris­tian­sand kom­mu­ne dik­te­rer hvor­dan det skal bli i hav­na.

– Her kun­ne vi ha be­holdt svært man­ge par­ke­rings­plas­ser, noe som er vik­tig for Kris­tian­sand havns inn­tek­ter, sier han.

SKAL BORT

Par­ke­rings­plas­se­ne som for­svin- ner i hav­na er blant de rundt 440 som skal bort fra gate­plan og er­stat­tes av nye par­ke­rings­plas­ser un­der Tor­vet.

Det er la­get en plan som vi­ser alle par­ke­rings­plas­se­ne som skal bort og ga­te­ne som skal for­nyes. Kris­tian­sand kom­mu­ne kom­mer i førs­te om­gang til å prio­ri­te­re dis­se strek­nin­ge­ne:

Skip­per­gata: Blir del­vis gå­gate slik den også er nå på som­mer­en.

Kon­gens gate: Den de­len som lig­ger mel­lom Mar­kens gate og Vest­re Strand­gate plan­leg­ges for by­liv og for gå­en­de.

Kirke­gata: De­ler av Kirke­gata skal leg­ges bed­re til ret­te for syk­kel.

Selv om ar­bei­det med kon­kre­te pla­ner star­ter nå, blir det nep­pe fjer­net så man­ge par­ke­rings­plas­ser i ga­te­ne den­ne høs­ten.

FOTO: KJETIL REITE

Par­ke­rings­plas­sen ved Havne­gata er po­pu­lær, men nå skal den bort. Kris­tian­sand havn tren­ger den når det skal leg­ges ny vei inn til hav­na. Par­ke­rings­plas­se­ne her er også blant de rundt 440 som skal er­stat­tes av de som kom­mer un­der Tor­vet.

FOTO: KJETIL REITE

Det er stor ak­ti­vi­tet i om­rå­det der par­ke­rings­plas­se­ne skal bort. Den be­står blant an­net av tog inn til kon­tei­ner­hav­na. Her løf­tes en kon­tei­ner fra Voss-vann inn på ter­mi­na­len.

ILLUSTRASJON: COWI/STA­TENS VEG­VE­SEN

Slik er det me­nin­gen at det skal se ut på sikt i Havne­gata. Pla­ne­ne skal ved­tas av by­sty­ret til høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.