Ak­ka og flyk­ter til Aren­dal

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Narve­sen med en røyk, sier hun.

Köh­ler er klar over at de fles­te sto­re spise­ste­der i Kris­tian­sand til­byr røyke­mu­lig­he­ter, men er ikke for­nøyd med det over­ord­ne­de til­bu­det i kom­mu­nen:

– Det er vel­dig strengt her i byen. De sier vi bor i et fritt land, men jeg sy­nes det er man­ge re­strik­sjo­ner, jeg. Vi røy­ke­re blir sett på som pa­ra­sit­ter og blir ja­get hit og dit. Det ir­ri­te­rer meg så grense­løst.

– Har du prøvd å slut­te å røy­ke? – Nei! Jeg ko­ser meg sånn med røy­ken min. Noe skal vi dø av alle sam­men, slår hun be­stemt fast.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Astrid Köh­ler er lei av å bli sett ned på for­di hun røy­ker. Nå emi­gre­rer hun til Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.