– Vil ska­pe en møte­plass

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

I som­mer kan du dri­ve med gateyoga, se­niordans el­ler spil­le sjakk midt i byen, når de­ler av Gyl­den­lø­ves gate gjø­res om til en møb­lert møte­plass.

– Vi øns­ker å vise hva by­rom­met kan bru­kes til, for­tel­ler Chris­ti­na Ras­mus­sen, plan­leg­ger i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Fra i dag til 27. au­gust gjø­res om­rå­det i Gyl­den­lø­ves­gate mel­lom Kirke­gata og Mar­kens om til et sted for ar­ran­ge­men­ter og ak­ti­vi­te­ter.

Om­rå­det har for an­led­nin­gen fått nav­net «La Ram­pa – mid­ler­ti­dig byrom», og blant ak­ti­vi­te­te­ne som skal fore­gå der i som­mer fin­ner vi gateyoga, guds­tje­nes­ter, kunst-work­shops og se­niordans.

– Vi har hen­tet inn­spill fra uli­ke ak­tø­rer som hol­der til i om­rå­det. De har vært po­si­ti­ve, og noen av inn­spil­le­ne får vi til nå i som­mer mens and­re må vi job­be vi­de­re med se­ne­re, sier Ras­mus­sen.

I gate­bruks­pla­nen for Kvad­ra­tu­ren er det­te om­rå­det satt av til gå­gate. I for­bin­del­se med det­te er den tid­li­ge­re ned­kjø­rings­ram­pa til bi­blio­teks­kjel­le­ren tet­tet igjen, og in­ge­ni­ør­ve­se­net be­gyn­ner ar­bei­det med gå­gata i sep­tem­ber. Frem til da vil alt­så kom­mu­nen at be­folk­nin­gen skal ta i bruk om­rå­det.

– Ak­ti­vi­te­te­ne er gra­tis, og er be­reg­net for uli­ke ald­re. Noe er book­et nå, og så hå­per vi å fyl­le ak­ti­vi­tets­ka­len­de­ren etter­hvert, for­tel­ler Ras­mus­sen.

Om­rå­det gjø­res klart til åp­ning i dag, mens førs­te ak­ti­vi­tet er «gadeyoga» som ar­ran­ge­res av Kris­tian­sand yo­ga­stu­dio i mor­gen. I til­legg til ar­ran­ger­te ak­ti­vi­te­ter, øns­ker kom­mu­nen at om­rå­det skal bli et sted hvor folk kan ta seg en pust i bak­ken.

– Det er et møte­sted. Vi set­ter ut uli­ke møb­ler, og det blir gra­tis wi­fi. Tan­ken er at de voks­ne kan sit­te og slap­pe av mens bar­na le­ker. I til­legg skal vi få på plass et stort sjakk­brett som folk kan be­nyt­te seg av, sier Ras­mus­sen.

Selv om om­rå­det kun rig­ges for en be­stemt pe­rio­de, øns­ker kom­mu­nen å fin­ne ut av hvor­dan man kan bru­ke byen til lig­nen­de opp­legg and­re ste­der.

– Møb­le­ne vi bru­ker er for ek­sem­pel tenkt for gjen­bruk. På den må­ten blir det ikke så dyrt, sier Kris­tin Søn­ders­rød Ose, ar­ki­tekt i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

FOTO: MARGRETHE SAGA

Chris­ti­na Ras­mus­sen (f.v.) og Kris­tin Søn­ders­rød Ose hå­per Kris­tian­sands be­folk­ning vil be­nyt­te seg av møb­le­ne og ak­ti­vi­te­te­ne som kom­mu­nen nå rig­ger til ved Dom­kir­ken.

FOTO: MARGRETHE SAGA

Skue­lyst­ne stop­pet opp da rig­gin­gen star­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.