Jag­land ro­ser Norge

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Thor­bjørn Jag­land be­røm­mer Stor­tin­get for å ha ra­ti­fi­sert Europa­rå­dets kon­ven­sjon om be­kjem­pel­se av vold mot kvin­ner. – Det er godt nytt at Norge nå har ra­ti­fi­sert Europa­rå­dets Istan­bul­kon­ven­sjon. Fle­re og fle­re land inn­ser be­ho­vet for ju­ri­disk bin­den­de stan­dar­der for å set­te bi­dra til at sta­ter set­ter en stop­per for vold mot kvin­ner, sier Thor­bjørn Jag­land, som er ge­ne­ral­sek­re­tær i Europa­rå­det.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.