Dju­pe­dal in­vi­te­rer til po­li­tisk

Øystein Dju­pe­dal hå­per å dra i land en in­ter­na­sjo­nal stor­fisk som kan ser­ve­res for full po­li­tisk mu­sikk un­der Arendalsuka.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Men me­ny­en for årets gi­gant­mønst­ring tel­ler al­le­re­de over 700 ar­ran­ge­men­ter.

– Jeg tip­per vi lan­der på godt over 800, sier pro­gram­ko­mi­te­ens le­der som for sjet­te gang in­vi­te­rer til Nor­ges størs­te po­li­tis­ke hap­pe­ning. Det vil i så fall trum­fe fjor­årets nes­ten 600 med god mar­gin.

– Alle som be­tyr noe i norsk po­li­tikk vil være her, fast­slår Dju­pe­dal, og for­tel­ler at Aren­dal har måt­tet opp­gra­de­re strøm­net­tet for å kun­ne tak­le den hef­ti­ge ak­ti­vi­te­ten som skal fin­ne sted mel­lom 14. og 19. au­gust.

Selve ho­ved­pro­gram­met tel­ler «bare» 33 ar­ran­ge­men­ter, og det skal det blant an­net fol­kets opp­rør mot eli­ten de­bat­te­res, og spørs­må­let «Går alt til hel­ve­te?» be­sva­res. For øv­rig står uli­ke par­ti­er, or­ga­ni­sa­sjo­ner, næ­rings­liv, lag og for­enin­ger bak den vold­som­me flo­ra­en av de­bat­ter og eve­ne­men­ter som skal pre­ge ga­ter, stre­der og ute­ste­der:

– Vil­kå­ret vi stil­ler er at alt skal være gra­tis for pub­li­kum og til­gjen­ge­lig for alle, sier Dju­pe­dal og leg­ger til at hel­ler ikke salg av noe slag er til­latt på de an­slags­vis 200 stan­de­ne som vil fyl­le ga­te­ne.

SAV­NER CRUISESKIP

Nytt av året er en knøtt­li­ten app som skal hjel­pe del­ta­ker­ne til å hol­de over­sik­ten over det enor­me vill­nis­set av ar­ran­ge­men­ter. Nå mang­ler det bare en båt. En kjempe­di­ger båt.

– Vi bur­de hatt et stort cruiseskip, sier Øystein Dju­pe­dal og my­ser ut over Pol­len der tu­sen­vis av sam­funns­in­ter­es­ser­te men­nes­ker snart skal sver­me rundt som bier i en po­li­tisk hon­ning­kruk­ke.

Går det som i fjor, vil an­slags­vis 70.000 gjes­ter bli re­gist­rert i ga­te­ne. I til­legg kom­mer et par hund­re presse­folk som sør­ger for at res­ten av lan­det får be­skjed om at Aren­dal akku­rat den uken er lan­dets po­li­tis­ke nav­le.

Senge­plas­ser er knapt å opp­dri­ve, og det nevn­te cruise­ski­pet vil­le Dju­pe­dal brukt til bå­de over­nat­ting og møte­rom for et sta­dig eks­pan­de­ren­de ar­ran­ge­ment.

VALGKAMPSTART

Men det får bli til nes­te år, for nå er det mes­te i boks, og det po­li­tis­ke dy­ret Dju­pe­dal væ­rer sag­mugg fra valg­kamp­ma­ne­sjen:

– Vi star­ter med parti­le­der­de­batt di­rekte­sendt på NRK den førs­te kvel­den. Da star­ter valg­kam­pen, og den de­bat­ten vil set­te to­nen. Alle vil bare ten­ke på én ting – hvem som vin­ner re­gje­rings­mak­ten, kon­sta­te­rer han, og er svært for­nøyd med at minst én mil­lion par øyne da vil være ret­tet mot Aren­dal kul­tur­hus.

At de fles­te parti­le­der­ne der­et­ter for­la­ter Aren­dal med kurs for egne valg­kamp­opp­legg, be­kym­rer ikke Dju­pe­dal. Hvert par­ti får sin egen dag til dis­po­si­sjon gjen­nom uka, og det er nok av po­li­ti­ke­re som blir igjen for å del­ta.

Det er sjet­te gang Øystein Dju­pe­dal sne­krer det han yn­der å kal­le et danse­gulv for de­mo­kra­ti­et. Men for førs­te gang skal det dan­ses uten at par­hes­ten Stein Gauslaa er med.

Den tid­li­ge­re re­dak­tø­ren i Ag­der­pos­ten døde i vin­ter, 68 år gam­mel, og hans plut­se­li­ge bort­gang er et dypt skår i gle­den for Dju­pe­dal:

GAUSLAAS AVTRYKK

– Jeg ten­ker på Stein hver dag. Det var som å mis­te en bror. Et hardt slag, sier han.

Men Gauslaa har li­ke­vel satt sitt avtrykk på årets pro­gram:

– Det mes­te av pro­gram­met la­ges fra ok­to­ber til jul, så Stein har vært med å pre­ge det, sier Øystein Dju­pe­dal.

Og si­den det er stor­tings­valg, er ho­ved­pro­gram­met na­tur­lig­vis pre­get av det:

– Vi tar opp alle de vik­tigs­te te­ma­ene: Øko­no­mi, ar­beids­liv, sko­le, helse, kli­ma. Og i alle de­bat­te­ne stil­ler bå­de stats­rå­der og op­po­si­sjons­le­de­re, re­kla­me­rer han.

– Men vi har fær­re po­li­ti­ke­re i hvert pa­nel, og fle­re fors­ke­re, eks­per­ter og jour­na­lis­ter. Ide­en er at folk skal gå ut litt klo­ke­re enn da de gikk inn, hå­per Dju­pe­dal.

– Tro­en på folke­sty­ret og demo- kra­ti­ets kraft. Det er vår ho­ved­idé, sier den tid­li­ge­re Sv-po­li­ti­ke­ren og fyl­kes­man­nen som nå har blitt Ap-med­lem og se­nior­råd­gi­ver på UIA

Han er vel­dig stolt av at de også har etab­lert pro­gram­met «Aren­dal Ung» der mål­grup­pen strek­ker seg fra sfo-barn til ele­ver i vi­dere­gå­en­de sko­le.

– Vi øns­ker at de­mo­kra­ti­et skal for­ank­res i nye ge­ne­ra­sjo­ner, sier Dju­pe­dal.

SIK­KER­HE­TEN

Men å sam­le så man­ge men­nes­ker på et så lite sted, kan være be­kym­rings­fullt med tan­ke på ter­ror­ak­sjo­ner som den sis­te ti­den har ram­met si­vi­le i uli­ke land. Øystein Dju­pe­dal sier de ten­ker svært mye på sik­ker­he­ten.

– Stør­re de­ler av byen vil være av­stengt, og i prak­sis bil­fritt. Vi har et godt sam­ar­beid med bå­de PST, po­li­ti­et og et eget vakt­sel­skap, og så langt har vi hel­dig­vis vært for­skå­net for ube­ha­ge­li­ge opp­le­vel­ser, sier han.

In­ter­ne ube­ha­ge­li­ge opp­le­vel­ser har det imid­ler­tid vært nok av i Arendalsuka som ble etab­lert etter møns­ter av den svens­ke Al­me­dalsveckan. Det tred­je opp­rin­ne­li­ge med­lem­met av pro­gram­ko­mi­te­en, First Hou­se-part­ner Leif Mon­sen, røk ut i 2014 etter støy om­kring rolle­blan­ding. Dju­pe­dals egen rol­le ble også kraf­tig pro­ble­ma­ti­sert mens han satt som bå­de fyl­kes­mann og pri­mus mo­tor i Arendalsuka.

Men nå er det ut­ar­bei­det kla­re­re kjøre­reg­ler for det som fort­satt er et uav­hen­gig dug­nads­pro­sjekt med et råd på top­pen der bå­de Aren­dal, Kris­tian­sand, beg­ge fyl­kes­kom­mu­ne­ne, NHO, LO og UIA er re­pre­sen­tert.

DUGNADSÅNDEN

– Det er vik­tig å hol­de på fri­vil­lig­he­ten og dugnadsånden, sier Dju­pe­dal som har et bud­sjett på i un-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.