K kjempe­verk­sted

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

der­kant av fem mil­lio­ner kro­ner. To fra det of­fent­li­ge, tre fra pri­va­te spon­so­rer.

I fjor ble pro­gram­ko­mi­te­en sup­plert med le­der for Eyde­klyn­gen, He­le­ne Fl­ad­mark, og til høs­ten vil Af­ten­pos­ten-re­dak­tør Ha­rald Stang­hel­le er­stat­te Stein Gauslaa. Øystein Dju­pe­dal selv fort­set­ter gjer­ne:

– Vi har bruk for for­ny­el­se. Men hvis rå­det ber meg, blir jeg gjer­ne med et år til, fast­slår han.

Men først vil han gjer­ne få inn stor­fis­ken og trekk­plas­te­ret som snu­ser på kro­ken til årets Aren­dals­uke:

– Vi øns­ker all­tid å ha med in­ter­na­sjo­na­le stør­rel­ser, men det er et kre­ven­de ar­beid, sier han. Og har fort­satt snø­ret hen­gen­de ute.

FAKTA Arendalsuka

● En parti­po­li­tisk nøy­tral are­na for mø­ter mel­lom po­li­tikk, sam­funns­og næ­rings­liv.

● Ar­ran­gert førs­te gang i 2012 etter en idé av First Hou­se-di­rek­tør Per Høi­by og Vei­dek­ke-sjef Kai Krü­ger Hen­rik­sen, med fyl­kes­mann Øystein Dju­pe­dal, First Hou­se-part­ner Leif Mon­sen og Ag­der­pos­ten­re­dak­tør Stein Gauslaa i pro­gram­ko­mi­te­en.

● I til­legg til pro­gram­ko­mi­te­en, be­står or­ga­ni­sa­sjo­nen av et råd le­det av Aren­dals ord­fø­rer Ro­bert C. Nord­li. Aren­dal kom­mu­ne står for en be­ty­de­lig del av det prak­tis­ke ar­bei­det.

● Det er nå be­stemt at Aren­dals­uke skal ar­ran­ge­res i uke 33 hvert år.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Her vil det sy­de og koke være svart av folk. Jeg hå­per in­der­lig in­gen ram­ler i sjø­en, sier Øystein Dju­pe­dal som in­vi­te­rer til Arendalsuka for sjet­te gang mel­lom 14. og 19. au­gust.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Nytt av året er «Speak­ers Cor­ner» på Tea­ter­plas­sen. – Her kan hvem som helst kom­me og stil­le seg opp og hol­de flam­men­de ap­pel­ler, sier Øystein Dju­pe­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.