Ven­st­re: – Uhold­bart

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ven­st­res stor­tings­kan­di­dat i Ag­der-fyl­ke­ne, Pet­ter N. Told­næs, er opp­rørt over at 84 av ung­dom­me­ne fort­satt ikke har ved­tak i sa­ke­ne sine.

– Det er helt uhold­bart at unge skal leve så len­ge på vent uten å få av­klart si­tua­sjo­nen sin. Dis­se kom som barn. Det er vik­tig å ikke la dem ven­te len­ge.

Told­næs un­der­stre­ker at man­ge av dem som kom­mer til Norge ikke har krav på be­skyt­tel­se, og skal sen­des ut. Men Ven­st­re var mot inn­stram­min­gen i asyl­for­li­ket på Stor­tin­get, og ord­nin­gen med mid­ler­ti­dig opp­hold til fyl­te 18 år.

– Vi er skuf­fet over at Ar­bei­der­par­ti­et støt­tet re­gje­rin­gen i den­ne sa­ken, sier han.

– Et vel­fun­ge­ren­de mot­tak i Lil­le­sand er ned­lagt. Ung­dom­mer har søkt til ga­te­ne i Pa­ris, hvor de kan bli ofre for folk som vil ut­nyt­te dem. Det­te har blitt en stor, fel­les euro­pe­isk ut­ford­ring, sier Told­næs.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Så man­ge som 1108 av de ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne fra Af­gha­ni­stan som kom til Norge i 2015, er nå re­gist­rert med ukjent adresse. De har for­latt mot­ta­ke­ne, og UDI vet ikke hvor de er. I juni traff Fædre­lands­ven­nen igjen fle­re av dem på gata i Pa­ris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.