Feng­sel for kniv­stik­king på åpen gate

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Man­nen som i fjor kniv­stakk sin bror på åpen gate i Van­se, er dømt til tre års feng­sel.

7000 kro­ner og en fa­mi­liær kran­gel lå til grunn for at en 39 år gam­mel mann i juli i fjor kniv­stakk sin åtte år eld­re bror uten­for Coop Ex­tra i Van­se.

Tid­li­ge­re sam­me dag had­de 39-årin­gen, som har vært rus­mis­bru­ker i man­ge år, kon­tak­tet sin miljø­ar­bei­der i kom­mu­nen. Han for­tal­te at han føl­te seg tru­et av sin bror, og at det kun­ne «skje noe der­som det ble en epi­so­de som til­sa det».

MØTTES På GANGFELT

Man­nen var ru­set da han der­et­ter gikk mot Coop-bu­tik­ken, hvor han møt­te bro­ren sin på gang­fel­tet like ved. 39-årin­gen kon­fron­ter­te sin bror med pen­ge­ne han men­te bro­ren had­de stjå­let, og det opp­sto munn­hog­ge­ri. Bro­ren tok opp en li­ten stein, men bruk­te den ikke un­der kran­ge­len. De to brød­re­ne skil­te lag, men på vei bort snud­de pl­ut­se­lig 39-årin­gen, tok opp en kniv han had­de i jakke­lom­ma, og løp etter for­nær­me­de.

Rundt tre gan­ger hogg han med kni­ven. Ett kniv­stikk traff bro­ren i ven­st­re bryst­kas­se, og på­før­te ham livs­tru­en­de ska­der. Den for­nær­me­de bro­ren kom seg inn på Coop-bu­tik­ken, hvor det ble ringt etter am­bu­lan­se og po­li­ti.

Man­nen ble frak­tet til syke­hu­set i Flekke­fjord, hvor ki­rur­gen som ope­rer­te ham slo fast at man­nen vil­le ha mis­tet li­vet der­som han ikke had­de blitt ope­rert etter en time.

VIL­LE STUK­KET I HALSEN

I sam­me tids­rom ring­te 39-årin­gen selv til po­li­ti­et, og for­tal­te at han nett­opp had­de kniv­stuk­ket sin bror på grunn av pen­ge­ne han skyld­te. Han sa også at han vil­le dre­pe bro­ren sin for­di han var skrem­men­de over­for de­res mor, og at han hel­ler skul­le ha stuk­ket ham i halsen slik at bro­ren had­de blitt drept. Noen ti­mer se­ne­re ble han på­gre­pet i sitt hjem.

Man­nens for­sva­rer, Per Rag­nar Hol­ter-an­der­sen, la ned på­stand om fri­fin­nel­se. Til­tal­te er let­te­re psy­kisk ut­vik­lings­hem­met, noe ret­ten har lagt re­la­tivt stor vekt på. Han er dømt til tre års feng­sel, og får fra­drag på til sam­men 359 da­ger for ti­den i va­re­tekt og da­ge­ne frem til dom­men ble av­sagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.