Frp: – Luk­ke­de mot­tak

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Stor­tings­re­pre­sen­tant Mor­ten Stor­da­len (Frp) me­ner det er uro­vek­ken­de man­ge som er for­svun­net fra mot­tak.

– Vi vet ikke hvor de er, hvil­ken si­tua­sjon de be­fin­ner seg i, om det går bra med dem el­ler om de f.eks. blir ut­nyt­tet til kri­mi­na­li­tet av ky­nis­ke bak­menn. Vi har med and­re ord ikke kon­troll på dis­se men­nes­ke­ne, sier han.

Han me­ner løs­nin­gen er luk­ke­de asyl­mot­tak.

– Med luk­ke­de asyl­mot­tak, som Frem­skritts­par­ti­et har tatt til orde for en rek­ke gan­ger, vil­le vi ikke hatt pro­ble­mer med at folk for­lot asyl­mot­ta­ke­ne. Det­te vil økt sik­ker­he­ten til de mind­re- åri­ge asyl­sø­ker­ne be­trak­te­lig. For det er ikke god om­sorg å la barn kun­ne be­ve­ge seg fritt rundt om kring når vi har ster­ke mis­tan­ker om at det fin­nes man­ge der ute som har som mål å re­krut­te­re og ut­nyt­te unge og svært res­surs­sva­ke men­nes­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.