SV: – For strengt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ka­rin An­der­sen, inn­vand­rings­po­li­tisk tal­s­per­son i SV, me­ner Nor­ges prak­sis er alt­for streng.

– Det er en skam at Norge nå er så streng at Frank­ri­kes har av­stått fra å re­tur­ne­re ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re til Norge, selv om vi i føl­ge Dub­lin-av­ta­len har an­sva­ret for dem, for­di Frank­ri­ke me­ner norsk prak­sis med re­tur er far­lig, sier hun.

Da­gens re­gje­ring har fjer­net «ri­me­lig­hets­vur­de­rin­gen» i for­hold til ut­vis­ning til in­tern­flukt i asyl­for­li­ket. SV har for­gje­ves for­søkt å få re­ver­sert det­te.

– Dis­se ung­dom­me­ne er de­spe­rat ale­ne, de er let­te ofre for men­neske­han­del. En kan si at den stren­ge nors­ke prak­si­sen bi­drar til at fle­re kom­mer i ri­siko­so­nen bå­de for psy­kisk syk­dom, selv­mord og for å bli ut­satt for men­neske­han­del når de drar vi­de­re på de­spe­rat jakt etter litt trygg­het, sier An­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.