Bo­lig­pris­fall på 0,9 pro­sent i juni

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RICHARD NODELAND

I Kris­tian­sand falt bo­lig­pri­se­ne med 0,9 pro­sent i juni. Tross bo­lig­pris­fall var ned­gan­gen la­ve­re i Kris­tian­sand og Sør­lan­det for­øv­rig enn lands­gjen­nom­snit­tet.

– Bo­lig­mar­ke­det har de sis­te må­ne­de­ne vært gjen­nom et ty­de­lig takt­skift, der pri­se­ne på lands­ba­sis pre­ges av pris­fal­let i ho­ved­sta­den. Det er grunn til å for­ven­te en sva­ke­re pris­t­rend i bo­lig­mar­ke­det også i må­ne­de­ne som kom- mer, men også i år vil det være sto­re re­gio­na­le for­skjel­ler, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ei­en­dom Norge, Chris­ti­an Vam­mer­vold Drey­er, i en presse­mel­ding.

Den ster­kes­te pris­ut­vik­lin­gen i juni had­de Tromsø og Bodø, hvor pri­se­ne steg med 0,2 pro­sent. Sva­kest pris­ut­vik­ling had­de Oslo med en ned­gang på 3,1 pro­sent. Kris­tian­sand had­de til sam­men­lig­ning et pris­fall på «kun» 0,9 pro­sent.

I Vest-ag­der uten­om Kris­tian­sand falt pri­se­ne med 1,3 pro­sent i juni, mens de i Aust-ag­der falt med 1,2 pro­sent.

Den gjen­nom­snitt­li­ge ligge­ti­den for bo­li­ger lå på 104 da­ger bå­de for Aust-ag­der og Vest-ag­der uten­om Kris­tian­sand, mens den for Sør­lan­dets ho­ved­stad lå på 49 da­ger.

Det tok i gjen­nom­snitt 32 da­ger å sel­ge en bo­lig i juni 2017, mot 30 da­ger i juni 2016. Av by­ene var det la­vest salgs­tid i Moss med 14 da­ger og lengst salgs­tid i Sand­nes med 62 da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.