Høy­re på gjen­grod­de sti­er

Faedrelandsvennen - - MENING - MOR­TEN TØNNESSEN, 2. kan­di­dat Vest-ag­der MDG

I inn­leg­get «Aps vei­sat­sing: «Tom­me tøm­mer ram­ler mest»», skri­ver Høy­res stor­tings­re­pre­sen­tan­ter Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad og In­gunn Foss samt stor­tings­kan­di­dat Mat­hias Ber­nan­der om pla­ner om mas­siv vei­byg­ging i re­gio­nen.

De skri­ver: «In­gen vet om en Ar­bei­der­parti­le­det re­gje­ring vil kla­re å gjen­nom­føre vei­pro­sjek­te­ne i et sam­ar­beid med SV, Sp og kan­skje til og med MDG.»

Det er hyg­ge­lig å bli dradd inn i re­gje­rings­for­hand­lin­ger på den­ne må­ten, enda så hy­po­te­tisk som det er. Men vi vil min­ne Høy­re om vår blokk­uav­hen­gig­het. Rik­tig­nok vil vi ikke støt­te noen re­gje­ring som in­klu­de­rer Frem­skritts­par­ti­et, men alle and­re par­ti­er er vi åpne for sam­ar­beid med. I høy­es­te grad også Høy­re. For å inn­gå i et re­gje­rings­sam­ar­beid, el­ler støt­te en re­gje­ring, må vi imid­ler­tid få po­li­tisk gjen­nom­slag. Og i sam­ferd­sels­po­li­tik­ken skil­ler vi oss sole­klart fra bå­de Ar­bei­der­par­ti­et og Høy­re. Vi mer­ker oss at de to mas­to­don­te­ne i norsk po­li­tikk i den­ne valg­kam­pen kni­ver om å si ja til å byg­ge ut mest vei. Beg­ge par­ti­er skry­ter av økte be­vilg­nin­ger, og lo­ver enda stør­re øk­nin­ger i frem­ti­den. Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil ha en an­ner­le­des – nær­me­re be­stemt grønn – sam­ferd­sels­po­li­tikk. Da må sto­re mid­ler over­fø­res fra da­gens mas­si­ve sats­ning på vei­byg­ging, til en frem­tids­ret­tet sats­ning på jern­ba­nen.

Fos­sil­par­ti­enes po­li­tikk – og da snak­ker jeg om Ap, Høy­re og FRP – er ikke i tråd med Nor­ges of­fi­si­el­le klima­po­li­tikk. Det hen­ger ikke på greip å sat­se mas­sivt på vei­ut­byg­ging, hvis tra­fik­ken i stor­by­om­rå­de­ne ikke skal øke. Vil du ha gjen­nom­ført en of­fen­siv klima­po­li­tikk, må du stem­me på et par­ti som me­ner al­vor når de snak­ker om kli­ma.

Det gjør MDG. I vår al­ter­na­ti­ve na­sjo­na­le trans­port­plan går vi ikke av vei­en for å prio­ri­te­re. Vi vil ned­leg­ge Nye Vei­er, som ute­luk­ken­de er inn­ret­tet på å frem­skyn­de mas­si­ve vei­pro­sjek­ter som vi ikke tren­ger i en klima­venn­lig

❞ Det hen­ger ikke på greip å sat­se mas­sivt på vei­ut­byg­ging, hvis tra­fik­ken i stor­by­om­rå­de­ne ikke skal øke.

frem­tid. Sto­re sum­mer flyt­tes i vår plan fra vei­pro­sjek­ter til jern­bane­for­mål. Slik får vi sik­ret mid­ler til ut­byg­ging av geni­stre­ken, sam­men­kob­ling av Vest­folds­ba­nen og Sør­lands­ba­nen, i nes­te NTP­pe­rio­de (2018-2029). Så vidt jeg har fått med meg er vi det enes­te par­ti­et som fak­tisk har satt av mid­ler til den­ne vik­ti­ge jern­bane­ut­byg­gin­gen i over­skue­lig frem­tid, det vil si den kom­men­de tolv­års­pe­rio­den. I hvert fall har ver­ken Høy­re, FRP el­ler Ar­bei­der­par­ti­et gjort det, og hel­ler ikke den blå­blå re­gje­rin­gens løpe­gut­ter i KRF og Ven­st­re.

FOTO: KJETIL REITE

Beg­ge par­ti­er skry­ter av økte be­vilg­nin­ger, og lo­ver enda stør­re øk­nin­ger i frem­ti­den, skri­ver for­fat­te­ren om Aps og Høy­res miljø­løf­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.