Svar til Ope­dal

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE SOLLIE

Sver­re Ope­dal had­de en skik­ke­lig bred­side mot Frp og Syl­vi List­haug for­le­den.

●● Han på­står at Frem­skritts­par­ti­ets po­li­tikk bare er for rik­folk og tar frem Olav Thon som et skrekk­ek­sem­pel.

For noen år til­ba­ke ar­bei­det jeg sam­men med en som had­de en vel­dig god de­fi­ni­sjon på hva so­sia­lis­men byg­get på. Det byg­get på mis­un­nel­se, ate­is­me og bonde­hat. Når det gjel­der da­gens venstre­vrid­de ra­di­ka­le kan man vel leg­ge til anti­se­mit­tis­me og jøde­hat. Han på­står at Frem­skritts­par­ti­et be­står av ra­sis­ter og sær­lig List­haug, som glø­der av rase­hat. Med dine syns­punk­ter sit­ter du nok i glass­hus min go­des­te Ope­dal. Vi tren­ger sam­funns­byg­ge­re som Olav Thon og like­sin­ne­de. La ikke mis­un­nel­sen ta knek­ken på de som byg­ger den vel­stand vi alle ny­ter godt av. Å være rea­list og se fa­ren ved en ukon­trol­lert inn­vand­ring er ikke ens­be­ty­den­de av å være ra­sist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.