Po­pu­lær suv for­ny­er seg

BMW X har vært en po­pu­lær suv i det mel­lom­sto­re sjik­tet i en år­rek­ke. Nå skal den for­nyes.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

X3 ble lan­sert i 2003 og for­ny­et i 2011. Nå kom­mer snart den tred­je ge­ne­ra­sjo­nen av BMW X3, og den nye mo­del­len skal i føl­ge presse­mel­din­gen fra den tys­ke pro­du­sen­ten være bå­de mer kraft­full, roms­lig og luk­su­riøs enn noen gang.

Men tra­di­sjo­nen tro når BMW kom­mer med en ny mo­dell, så er det ikke snakk om re­vo­lu­sjon, sna­re­re evo­lu­sjon. Der­for er det ikke vans­ke­lig å kjen­ne igjen bi­len fra den ut­ga­ven som sel­ges i dag. To­talt skal det rul­le mer enn 1,5 mil­lio­ner ek­semp­la­rer av BMW x3 på vei­ene rundt i ver­den.

BMWS X-mo­del­ler (SUVer) ut­gjor­de over 30 pro­sent av det in­ter­na­sjo­na­le sal­get ifjor. Helt nye BMW X3 er førs­te mo­dell ut i en ny SUV-OF­fen­siv for BMW.

– Nes­te år ut­vi­der vi por­te­føl­jen yt­ter­li­ge­re og lan­se­rer de to helt nye mo­del­le­ne BMW X2 og BMW X7, sier Ma­ri­us Tegne­by, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i BMW Group Norge.

STØR­RE

Ny­kom­me­ren er økt i stør­rel­se. Sam­men­lig­net med for­ri­ge ge­ne­ra­sjon har bå­de leng­de og ak­sel­av­stand økt med rundt 50 mm. Bakke­kla­rin­gen er på 204 mm. Ba­ga­sje­rom­met har et vo­lum på 550 li­ter, leg­ger man ned bak­sete­ryg­ge­ne økes vo­lu­met til 1600 li­ter.

Når det gjel­der ut­se­en­det, er det som sagt in­gen dra­ma­tis­ke end­rin­ger. Men sett for­fra er den ty­pis­ke to­del­te BMW­gril­len blitt stør­re, pan­se­ret høy­ere, tak­lin­jen mer coupé­ak­tig og hjul­bu­ene og lin­je­ne som skjæ­rer gjen­nom dø­re­ne blitt ty­de­li­ge­re.

IN­TE­RI­Ø­RET

In­te­ri­ø­ret i helt nye BMW X3 hen­ter in­spi­ra­sjon fra blant an­net BMW 7- og 5-se­rie. Det er lagt vekt på så­kalt in­tui­tiv be­tje­ning der en rek­ke funk­sjo­ner kan be­tje­nes med enk­le hånd­be­ve­gel­ser i løse luf­ten foran midt­kon­sol­len der­som man øns­ker det.

Fø­rer- og pas­sa­sjer­se­tet foran kan le­ve­res med ak­tiv se­te­luf­ting og bak­sete­ryg­ge­ne kan jus­te­res in­di­vi­du­elt i uli­ke vink­ler. Den økte ak­sel­av­stan­den og den nye kupé­ut­for­min­gen sør­ger også for bed­re plass i bi­lens bak­sete.

MO­TO­RER

Til å be­gyn­ne med lan­se­res bi­len med en ben­sin­mo­tor og to die­sel­mo­to­rer. Nye X3 får sin ver­dens­pre­miere på bil­ut­stil­lin­gen i Frank­furt i sep­tem­ber, og de førs­te bi­le­ne kom­mer til Norge i no­vem­ber.

BMW har be­kref­tet at det kom­mer en elek­trisk X3 i 2020, det kan bli en svært in­ter­es­sant bil for det nors­ke mar­ke­det. Det er også gode mu­lig­he­ter for at den kom­mer som lad­bar hy­brid om ikke vel­dig len­ge.

FOTO: BMW

In­gen tvil om at det er en for­sik­tig for­and­ring fra da­gens ge­ne­ra­sjon BMW X3.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.