Ut­slip­pe­ne fra trans­port skal ned

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Nå sat­ses det på å løse frem­ti­dens trans­port­ut­ford­rin­ger sam­ti­dig som ut­slip­pe­ne skal gå ned og ar­beids­plas­ser ska­pes.

Ny­lig gikk det of­fi­si­el­le start­skud­det for det som be­teg­nes som Mo­bi­li­ty­lab. Ini­tia­ti­vet skjer gjen­nom et sam­ar­beid mel­lom Star­tuplab og en rek­ke tone­an­gi­ven­de næ­rings­livs­ak­tø­rer. Mål­set­tin­gen med pro­sjek­tet er å bi­dra til fle­re vekst­kraf­ti­ge tek­no­logi­be­drif­ter som bi­drar til løs­nin­ger på frem­ti­dens for­mi­dab­le trans­port­ut­ford­rin­ger. Dess­uten å ska­pe nye nors­ke ar­beids­plas­ser, he­ter det i en presse­mel­ding fra Møl­ler­grup­pen som er en av sam­ar­beids­part­ner­ne i pro­sjek­tet Mo­bi­li­ty­lab.

Norge har som kjent slut­tet seg til Pa­ris-av­ta­len og må der­for gjen­nom­føre en nød­ven­dig og frem­tids­ret­tet om­stil­ling av trans­port­sek­to­ren for å få ned våre klima­gass­ut­slipp.

Mo­bi­li­ty­lab vil ha som am­bi­sjon å være en vik­tig are­na for at vi skal lyk­kes på det­te om­rå­det. Sam­ti­dig vil pro­sjek­tet leg­ge til ret­te for nye be­drif­ter, mo­der- ne ar­beids­plas­ser og nye løs­nin­ger for mo­bi­li­tet som kan gi sto­re sam­funns­øko­no­mis­ke ge­vins­ter.

Mo­bi­li­ty­lab skal være en del av Star­tuplab, som er Nor­ges størs­te in­ku­ba­tor for tek­no­logi­ba­ser­te opp­starts­be­drif­ter.

– Et enormt spen­nen­de pro­sjekt som ab­so­lutt kan være med på å ska­pe frem­ti­dens løs­nin­ger for hvor­dan vi for­flyt­ter men­nes­ker og va­rer på en ef­fek­tiv og miljø­venn­lig måte i Norge. Jeg tror at sam­spill mel­lom pri­vat næ­rings­liv, klo­ke grün­de­re og det of­fent­li­ge vil gi gode re­sul­ta­ter. Det hand- ler om å gjø­re hver­da­gen enk­le­re for men­nes­ker og be­drif­ter, sam­ti­dig som vi mø­ter frem­ti­den med mo­der­ne og gode løs­nin­ger, sier sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik Ol­sen.

FOTO: MØL­LER­GRUP­PEN

Fra Star­tuplab Per Ei­nar Dyp­vik, Ha­rald Møl­ler, ei­er og styre­le­der i Møl­ler­grup­pen og Aars, Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen og Hen­rik Hat­le­brek­ke, på­trop­pen­de le­der Mo­bi­li­ty­lab.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.