– Det­te spa­serer greit gjen­nom

Lite ty­der på at de nye in­ves­to­re­ne mø­ter mot­stand blant Starts med­lem­mer.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STENERSEN stef­fen.stenersen@fvn.no

– Jeg har valgt å inn­ta en po­si­tiv hold­ning til det. Det er folk som vil hjel­pe Start, sier klubb­med­lem, og tid­li­ge­re Start-spil­ler Trond Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Tors­dag skal Start-med­lem­me­ne ta stil­ling til om fem in­ves­to­rer skal få dan­ne et ak­sje­sel­skap, som i rea­li­te­ten over­tar topp­fot­ball­sat­sin­gen i Start.

Det er snart to uker si­den Even Øgrey Brands­dal og styre­le­der Geir Tøn­nesland pre­sen­ter­te pla­ne­ne som etter si­gen­de skal sen­de Start til­ba­ke i top­pen av norsk fot­ball.

– DE ELS­KER START

Men fort­satt er det hin­der som gjen­står før pla­ne­ne blir rea­li­tet: Støt­ten fra klub­bens med­lem­mer ved det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet tors­dag kveld.

Fædre­lands­ven­nen tok kon­takt med fle­re av klub­bens med­lem­mer, for å lod­de stem­nin­gen rundt for­sla­get.

– Jeg ser at det er skrevet om mo­ra­len rundt dis­se pen­ge­ne. Jeg kan ikke si at jeg er vel­dig opp­tatt av det. Be­skje­den fra for­bunds­nivå er at de ikke kan leg­ge seg opp i hvem av pri­vat­per­soner som in­ves­te­rer i klub­ber. Det­te er en klubb de er glad i, og har som ut­gangs­punkt at de els­ker Start og øns­ker å hjel­pe klub­ben, sier Trond Pe­der­sen.

Den tid­li­ge­re lands­lags­spil­le­ren ble se­rie­mes­ter med Start i 1978 og −80.

Stå­le Myh­re er et an­net av med­lem­me­ne som stil­ler seg po­si­tiv til for­sla­get. Han lis­ter dog opp noen kri­tis­ke be­merk­nin­ger:

– Det er fan­tas­tisk po­si­tivt at noen øns­ker å bru­ke pen­ger og sat­se på det­te. Jeg hå­per det­te er prof­fe folk, som vet hva det kre­ver av pen­ger og tid. Så kan man spør­re om det­te er litt re­pri­se på noe som har skjedd før, som ikke har lyk­tes?

– Du ten­ker det­te kan bli en re­pri­se av Ernst Rav­naas/erik So­lér?

– Nei, langt ifra. Vi er på et helt an­net sted. Det er gjort mye bra

❞ Det­te er en klubb de er glad i, og har som ut­gangs­punkt at de els­ker Start og øns­ker å hjel­pe klub­ben

TROND PE­DER­SEN, klubb­med­lem og tid­li­ge­re Start-spil­ler

ar­beid i klub­ben, og man er mye mer jord­nær i hvor­dan man ten­ker. Men det lig­ger fort­satt en ut­ford­ring i at det ikke er gøy nok å gå på kamp. Man kan ikke ten­ke at en be­gyn­ner å vin­ne kam­per for­di en får til­gang til pen­ger. Det må leg­ges en god sports­plan, og jeg hå­per og tror man får inn en sports­sjef, sier Myh­re, som dri­ver sitt eget ad­vo­kat­fir­ma.

– MAN­GE ER BETENKT

Bor­gar Haugland er le­der for se­nior­rå­det i Start. Han ser også lyst på for­sla­get som skal stem­mes fram tors­dag.

– Jeg ten­ker at det­te spa­serer greit gjen­nom. Hvert­fall det med at nye in­ves­to­rer kom­mer inn ser jeg ikke noe kon­tro­ver­si­elt i, sier Haugland.

Han sier det er fle­re som har spørs­mål som de hå­per å få be­svart på års­mø­tet.

– Man­ge er betenkt og skuf­fet over at klub­ben må split­tes, og at det blir nytt navn på se­nior­klub­ben. Det er kan­skje et nød­ven­dig onde. Alle dis­se tin­ge­ne kom­mer nok til å bli dis­ku­tert, og det er nok fle­re som har spørs­mål rundt det­te.

Iføl­ge års­møte­pa­pi­re­ne er for­sla­get at hånd­ball­av­de­lin­gen skal stif­te en ny klubb, hvor av­de­lin­gen over­fø­res til. I til­legg skal Se­nior­klub­ben byt­te navn til ar­ran­ge­ments­ut­val­get.

– BARE å SI TU­SEN TAKK

Andreas Ni­el­sen holdt en fø­lel­ses­la­det ap­pell ved for­ri­ge års­møte. Han tror for­sla­get går gjen­nom.

– Jeg reg­ner med at det bare er for­ma­li­te­ter som gjen­står. Har skjønt at se­nio­re­ne sli­ter med å ak­sep­te­re pro­fe­sjo­na­li­se­ring av klub­ben, og at de­res rol­ler vil bli mer sym­bols­ke enn tid­li­ge­re. El­lers mye po­si­tivt inn­ad i klub­ben, skri­ver han i en tekst­mel­ding.

Tid­li­ge­re Start-spil­ler, og nå­væ­ren­de klubb­med­lem, Claus Eftevaag, me­ner in­ves­to­re­nes inn­tog er noe av det bes­te som kun­ne skjedd klub­ben akku­rat nå.

– Det er bare å si tu­sen takk. Det er strå­len­de for Start. Al­ter­na­ti­vet er kan­skje at Start går kon­kurs. Så jeg klap­per for at de vil inn, og hå­per at det vil gi en ny giv, sier Eftevaag.

❞ Det er bare å si tu­sen takk. Det er strå­len­de for Start. Al­ter­na­ti­vet er kan­skje at Start går kon­kurs. Så jeg klap­per for at de vil inn, og hå­per at det vil gi en ny giv.

CLAUS EFTEVAAG, klubb­med­lem og tid­li­ge­re Start-spil­ler

FOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Stå­le Myh­re, Claus Eftevaag og Bor­gar Haugland tror alle at de nye in­ves­to­re­ne får spyt­te inn pen­ger i Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.