– Hol­der alle dø­rer åpne

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

Start øns­ker å hol­de alle dø­rer åpne i jak­ten på nye spil­le­re. Der­med er to spil­le­re ute av dø­ra etter kun få må­ne­der i klub­ben.

– Han had­de et fy­sisk dår­lig ut­gangs­punkt da han kom hit. Vi had­de tro på at vi skul­le få ham i kamp­form. Så ble han dess­ver­re ska­det, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han snak­ker om Da­ny N’gues­san. Spis­sen som Start of­fent­lig­gjor­de tirs­dag at de har kvit­tet seg med.

Der­med er bå­de Ni­gel Re­oCo­ker og N’gues­san, spil­ler­ne som ble hen­tet inn uten­for vin­du­et for å dek­ke opp en tynn stall, borte fra klub­ben.

Av­gjø­rel­sen om å kvit­te seg med den frans­ke spis­sen kom­mer kun da­ger før et eks­tra­or­di­nært års­møte som kan bety mye for et spil­ler­jak­ten­de Start.

Der­som års­mø­tet god­kjen­ner in­ves­to­re­nes inn­tog i Start, vil det tro­lig bety at Stei­nar Pe­der­sen kan hen­te spil­le­re fra en helt an­nen hyl­le al­le­re­de i det kom­men­de vin­du­et, som åp­ner 20. juli.

– Nå skal det­te gjen­nom først, så får vi se i mor­gen hva ut­fal­let blir. Det får ti­den vise, sier Pe­der­sen.

– Vil­le N’gues­san fort­satt vært i klub­ben om du ikke var re­la­tivt over­be­vist om at det­te gikk gjen­nom?

– Det blir en hy­po­te­tisk tan­ke. Rea­li­te­ten var slik at vi skul­le ta sta­tus etter endt vår­se­song, sier Pe­der­sen.

Nå­væ­ren­de Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal sier føl­gen­de om over­gangs­si­tua­sjo­nen:

– Vi øns­ker å hol­de al­ler dø­rer åpne. Vi hen­tet inn dis­se spil­ler­ne i et vin­du som var stengt. Med en gang vin­du­et åp­ner blir det fle­re al­ter­na­ti­ver, og vi øns­ker da hel­ler å se på de mu­lig­he­te­ne, sier Brands­dal.

– Kom­mer det­te også som en re­ak­sjon på at man tro­lig har mer å bru­ke i vin­du­et enn hva man trod­de man skul­le ha da man hen­tet dis­se spil­ler­ne?

– Ja, det er en kom­bi­na­sjon. Had­de vi ikke blitt så skade­ut­satt, så had­de vi hen­tet ver­ken Ni­gel el­ler Da­ny. Det var en ek­sta­or­di­nær si­tua­sjon, sier Brands­dal.

FOTO: NTB SCANPIX

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.