Tu­ris­te­ne strøm­mer til Sør­lan­det

Tu­rist­sjef Hei­di Sør­vig me­ner det er hardt ar­beid gjen­nom 100 år som har gjort Sør­lan­det til et po­pu­lært tu­rist­mål.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

–Det buz­zer ikke av tu­ris­ter på Sør­lan­det av seg selv. Det er hardt ar­beid som er lagt ned gjen­nom 100 år. Den in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­sen er bein­hard og vi må være best, sier Hei­di Sør­vig.

Hun leder Usus, som er en klyn­ge av 140 tu­risme­re­la­ter­te be­drif­ter på Sør­lan­det.

Hun tar tu­ren ned fra et som­mer­stil­le kon­tor­land­skap til Fiske­bryg­ga der det sy­der av smi­len­de men­nes­ker i sola. Et skilt he­vet høyt i væ­ret guid­er en grup­pe cruise­tu­ris­ter mot klas­sisk Sør­lands­idyll. Hvor­dan ser se­son­gen ut så langt?

– Hvis du ser på over­nat­ting og de som til­byr opp­le­vel­ser til næ­rings­li­vet, har det vært en kre­ven­de start på året. Det må se­es i sam­men­heng med si­tua­sjo­nen i næ­rings­li­vet i re­gio­nen. Noen ho­tel­ler har li­ke­vel gjort det vel­dig bra, mens and­re ikke har gjort det fullt så bra, sier Sør­vig. Og som­mer­en?

– Tal­le­ne for juni var kjempe­gode. Pri­se­ne på ho­tell­rom gikk opp med 14 % i for­hold til i fjor og mu­lig­he­te­ne for lønn­som­het er bed­re ba­sert på hvor man­ge rom man har for salg og hvil­ken pris man har opp­nådd. For­vent­nin­ge­ne for se­son­gen er høye. Mye ty­der på at vi også i år vil ha en god som­mer­se­song på Sør­lan­det. Hvem kom­mer til Sør­lan­det?

Rundt 80 pro­sent kom­mer fra Nor­ge, res­ten er ut­len­din­ger, flest tys­ke­re, dans­ker og ne­der­len­de­re.

Hvor vik­tig er som­mer­en for Sør­lan­det? Og i hvor stor grad på­vir­ker væ­ret be­søks­tal­le­ne?

– Som­mer­se­son­gen er vik­tig for Sør­lan­det. Det er vår høy­se­song. Væ­ret har en inn­virk­ning, na­tur­lig nok. In­ter­na­sjo­na­le tenden­ser vi­ser at folk book­er sei­ne­re opp mot av­rei­se enn før. Li­ke­vel er Sør­lan­det mind­re vær­ut­satt enn tid­li­ge­re ved at det er fle­re ak­ti­vi­te­ter og opp­le­vel­ser. In­nen en ra­di­us på halv­an­nen ti­mes kjø­ring har du et rikt spek­ter av opp­le­vel­ser. Skal du lig-

ge en uke pal i sola, har du valgt bort Skan­di­na­via.

Sol, som­mer, skjær­gård og Sa­bel­tann er vel­dig ster­ke dri­ve­re for som­mer­se­son­gen. Vi må kom­me opp med gode grun­ner til at folk også skal kom­me i and­re de­ler av se­son­gen når det er lite tra­fikk.

Usus har som mål at gjes­te­ne skal kom­me til­ba­ke, det dere kal­ler gjen­kjøp. Hvor­dan lyk­kes dere med det?

– Vi har gjort un­der­sø­kel­ser som sier at ni av ti har am­bi­sjo­ner om å kom­me til­ba­ke til Sør­lan­det in­nen tre år, og man­ge kom­mer hvert år. Vi har høy sco­re på for­nøy­de gjes­ter. De er våre størs­te mar­keds­fø­re­re.

Det går et skil­le i 2010 på reise­livs­mar­keds­fø­ring. Før det gjor­de man det gans­ke likt i 100 år. Da ble for­bru­ker­mak­ten satt i en helt ny kon­tekst gjen­nom so­sia­le medi­er. Vi på Sør­lan­det har vært helt i front og på top­pen av den bøl­gen. Det nyt­ter ikke len­ger med tra­di­sjo­nell mar­keds­fø­ring med bro­sjy­rer og nett­si­der. Gjeste­mø­tet skjer i mø­tet med pro­duk­tet, be­drif­ten og opp­le­vel­sen, og da må du job­be med le­ve­ran­sen.

Det hø­res ut fra et for­bru­ker­per­spek­tiv som en po­si­tiv ut­vik­ling ved at man job­ber med pro­duk­tet i ste­det for inn­pak­nin­gen?

– Ja, for du må job­be med gjeste­mø­tet. Det er der om­døm­met og po­ten­sia­let for gjen­kjøp og nye gjes­ter ska­pes. Hvor­dan job­ber dere be­visst med det?

– Vi har ut­vik­let verk­tøy­kas­ser på uli­ke te­ma som på­vir­ker gjen­kjøp. Kom­pe­tanse­he­ving, er­fa­rings­de­ling, ny kunn­skap og in­no­va­sjon. Bare det å job­be sys­te­ma­tisk med spørs­mål som: Hvem er kun­den din? Hvem er gjes­ten din? Det er fem gan­ger mer lønn­somt å ut­vik­le på et ek­sis­te­ren­de kunde­for­hold enn å byg­ge en helt ny re­la­sjon. Be­tyr det inn­sam­ling av in­for­ma­sjon om kun­de­ne?

Ja, data­fangst og ana­ly­se. Vi har en stor sat­sing på det di­gi­ta­le. I 2010 var det lav kunn­skap hos be­drif­te­ne på hvor kun­de­ne fin­ner in­for­ma­sjon. Å ta et ei­er­skap om be­drif­tens di­gi­ta­le til­stede­væ­rel­se og kom­mu­ni­ka­sjon med gjes­ten er vik­tig. Vi un­der­sø­ker hvor gjes­ten sø­ker in­for­ma­sjon og hva de fin­ner.

I 2010 var den mest po­pu­læ­re tu­rist­at­trak­sjo­nen på Sør­lan­det Od­der­nes kir­ke på Trip Ad­vi­sor, ver­dens størs­te so­sia­le reise­livs­sted. Det var for­di den had­de to om­ta­ler og neste­mann på lis­ta had­de en. Bran­sjen måt­te ta grep om sin syn­lig­het. Hvor­dan kan du kon­trol­le­re det som kom­mer av til­bake­mel­din­ger på nett?

Det er ikke et po­eng å kon­trol­le­re. Du skal age­re og ha en dia­log. Det du kan kon­trol­le­re er hva du le­ve­rer til gjes­ten. Du må føl­ge opp til­bake­mel­din­ge­ne som ble gitt. Hva kan vi lære av til­bake­mel­din­ge­ne fra gjes­ten? Er det noen ru­ti­ner som må end­res? Får du noe fe­rie?

– Jeg har to uker. Vi er all­tid på fe­rie på Sør­lan­det om som­mer­en. Det er den bes­te plas­sen å være, så kan man hel­ler rei­se and­re ste­der på vin­te­ren. Men jeg må være på gjen­nom høy­se­son­gen. Jeg kob­ler ikke av nå. Hvor til­brin­ger du fe­rie­da­ge­ne?

– Jeg skal på fa­mi­lie­fes­ti­val på Hid­ra uten­for Flekke­fjord. Litt jobb og litt privat. El­lers tar vi mas­se tu­rer rundt på Sør­lan­det og sty­rer etter vær og vind. Vi tar gjer­ne en tur til Sand­øya uten­for Tvede­strand, kan­skje en tur til Ri­sør el­ler stren­de­ne i Man­dal og gjør mye for­skjel­lig. Sand­øya er et helt fan­tas­tisk sted. Hva er topp tre ste­der jeg bør be­sø­ke på Sør­lan­det jeg ikke har vært på?

– Det er det ver­ste spørs­må­let du kan stil­le en som job­ber med det jeg gjør, og hvis jeg sva­rer, blir det uan­sett feil. Vi sør­len­din­ger må bli flin­ke­re til å bli tu­rist i egen lands­del. Hvis du gjør det, vil du få man­ge flot­te opp­le­vel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.