Bot for bilde­de­ling

At verk­sted­ei­er Tor Si­gurd Brans­dal blir bøte­lagt når han i ut­gangs­punk­tet var et of­fer opp­rø­rer man­ge. Det er for­ståe­lig.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Natt til 13. mai i år ble et av stil­la­se­ne stjå­let fra verk­ste­det til Tor Si­gurd Brans­dal i Vågs­bygd, og det ble be­gyn­nel­sen på en his­to­rie som har gått lan­det rundt. I et for­søk på å opp­kla­re for­bry­tel­sen ble over­våk­nings­bil­der fra nat­ten da ty­ve­ri­et ble be­gått, lagt ut på be­drif­tens Face­bo­ok-side. De ble også over­le­vert po­li­ti­et sam­men med en an­mel­del­se.

Brans­dal fikk si­den et brev fra po­li­ti­et med opp­lys­ning om sa­ken ble hen­lagt. Po­li­ti­et had­de un­der­søkt sa­ken og fun­net ut at det ikke var mu­lig å iden­ti­fi­se­re de to per­sone­ne på bil­det.

Men det­te skur­rer li­ke­vel i folks retts­fø­lel­se. Av man­ge grun­ner.

Pa­ra­dok­set er at en an­nen of­fent­lig etat, som også har myn­dig­het til å bøte­leg­ge, me­ner at iden­ti­fi­se­ring er mu­lig. For når Data­til­sy­net får tips om sa­ken gir de som kjent Brans­dal en bot på 75.000 kro­ner, med be­grun­nel­se i at bil­de­ne er eg­net til å iden­ti­fi­se­re ty­ve­ne.

Brans­dal har der­for for­brutt seg mot for­bu­det om å ut­le­ve­re per­son­opp­lys­nin­ger. Data­til­sy­net me­ner også det er snakk om selv­tekt, alt­så at be­drif­ten har tatt lo­ven i egne hen­der. Fra å være et of­fer blir der­med Brans­dal en slags for­bry­ter. Og ty­ve­ne – er fort­satt fri. Tor Si­gurd Brans­dal er of­fer for kri­mi­na­li­tet, men for­di han la ut bil­der av de an­gi­ve­li­ge ty­ve­ne må han be­ta­le bot. Face­bo­ok og so­sia­le medi­er kan bli gape­stokk og et sted hvor in­dig­nert og opp­rørt mobb kan male ut sin vre­de og in­dig­na­sjon. Det har vi sett man­ge ek­semp­ler på. Der­for er det na­tur­lig at det Data­til­sy­net over­vå­ker det­te.

Men det­te skur­rer li­ke­vel i folks retts­fø­lel­se. Av man­ge grun­ner. Først og fremst for­di det er så lett å for­stå frust­ra­sjo­nen til en som sta­dig er of­fer for små­kri­mi­na­li­tet, som po­li­ti­et av res­surs­hen­syn sik­kert ikke kan prio­ri­te­re vel­dig høyt. Så skur­rer det for­di po­li­ti og til­syn er ueni­ge i om bil­de­ne kan iden­ti­fi­se­re ty­ve­ne. Så skur­rer bo­tens stør­rel­se – 75.000 kro­ner i bot er strengt for en sak hvor pre­mis­se­ne er så ukla­re.

Tor Si­gurd Brans­dal har nå skaf­fet seg ad­vo­kat og la­ter ikke til å være fer­dig med sa­ken. Og den­ne sa­ken frem­står så­pass ab­surd at den bør drøf­tes mer. Det vil ga­ran­tert kom­me lig­nen­de his­to­ri­er i frem­ti­den, og vi må ha et mer kon­sis­tent re­gel­verk over­for pro­ble­ma­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.