For­sva­rer me­ner av­gjø­ren­de be­vis ble holdt unna

En e-post ble av­gjø­ren­de for en mil­de­re dom i lag­manns­ret­ten mot en ro­ga­len­ding som var tatt i laserkontroll. Ad­vo­ka­ten ra­ser mot at e-pos­ten i ut­gangs­punk­tet ikke skul­le vært med i sa­ken.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

– Det var det­te be­vi­set som gjor­de at min kli­ent vant fram i ret­ten. Jeg har ald­ri opp­levd at ak­tor be­visst har holdt til­ba­ke av­gjø­ren­de be­vis i en retts­sak før, sier for­svars­ad­vo­kat Knut Hen­ning Lar­sen.

En mann på 30 år fra Ro­ga­land ble i Kristiansand ting­rett dømt for å ha kjørt i 116 km/t i 70-so­nen i Try­bak­ken i Søg­ne. Straf­fen lød på 16 da­gers be­tin­get feng­sel, bot på 10 000 kro­ner og ni må­ne­der uten fø­rer­kort.

Da dom­men i anke­sa­ken falt i Ag­der lag­manns­rett i for­ri­ge uke, la man til grunn at man­nen had­de kjørt i 100 km/t, og han slapp der­for unna med en bot på 8.300 kro­ner. Ret­ten vil­le ikke leg­ge la­ser­må­lin­gen som vis­te 116 km/t til grunn for dom­men. Det­te er his­to­ri­en om hvor­for.

VIL­LE SE RESULTATET

I dom­men står det at da ro­ga­len­din­gen ble vin­ket inn av po­li­ti­et i au­gust i fjor, fikk han be­skjed om at han var målt til å ha kjørt i 116 km/t. Man­nen selv nek­tet for det­te, og hev­det å ha kjørt i rundt 100 km/t. Han ble kjørt ned til po­liti­tje­neste­man­nen som be­tjen­te la­ser­ap­pa­ra­tet, og bad om å få se hva den vis­te.

I ret­ten har han hev­det at han ikke fikk se måle­re­sul­ta­tet, mens po­liti­tje­neste­man­nen hev­det å ha vist det.

Iføl­ge in­struk­ser fra Po­liti­di­rek­to­ra­tet skal po­li­ti­et vise måle­re­sul­ta­tet i dis­play­et til den som blir kon­trol­lert hvis man ber om det.

Det som så skjer, vi­ser seg å bli vik­tig, selv om det i ut­gangs­punk­tet ikke skul­le vært med i retts­sa­ken. Si­den man­nen bor i Ro­ga­land, blir han opp­ringt av Ro­ga­land po­liti­dis­trikt som skul­le ta av­hør av til­tal­te. Man­nen for­klar­te til po­li­ti­et at han ikke had­de fått se måle­re­sul­ta­tet.

SENTRAL E-POST

Po­liti­man­nen fra Ro­ga­land ring­te der­for til po­liti­man­nen som had­de fore­tatt må­lin­gen for å høre hva som skjed­de, og opp­fat­tet da at han ikke had­de vist måle­re­sul­ta­tet til sjå­fø­ren.

Po­liti­man­nen i Ro­ga­land men­te også å fin­ne and­re feil i fø­rin- gen av log­gen fra kon­trol­len, og send­te der­for en e-post til Ag­der po­liti­dis­trikt hvor han blant an­net på­pek­te at kol­le­ga­en i Ag­der som had­de fore­tatt la­ser­må­lin­gen had­de be­kref­tet i te­le­fon­sam­ta­len med ham at sjå­fø­ren ikke had­de fått se måle­re­sul­ta­tet.

Den­ne e-pos­ten ble så vik­tig da dom­men falt i Ag­der lag­manns­rett, at de ikke vil­le leg­ge til grunn at måle­re­sul­ta­tet fak­tisk ble fore­vist til­tal­te.

IKKE MED I BEVISENE

– Det fan­tes in­gen spor etter den­ne e-pos­ten i sa­kens do­ku­men­ter. Det var in­gen spor etter kon­takt med po­liti­man­nen i Ro­ga­land da sa­ken skul­le opp for ting­ret­ten. Det var først da vi for­lang­te å få til­gang til skrift­lig kor­re­spon­dan­se med po­liti­man­nen i Ro­ga­land, og etter gjen­tat­te pur­rin­ger, at vi fikk kopi av mai­len, og jeg kun­ne leg­ge det fram for ting­ret­ten, sier for­sva­rer Lar­sen.

Iføl­ge ham sa po­liti­ad­vo­kat Mor­ten For­mo i lag­manns­ret­ten at det var han som had­de be­slut­tet at e-pos­ten ikke skul­le leg­ges inn i straffe­sa­ken, da inn­hol­det i den ikke end­ret straff­ver­dig­he­ten.

– Det er helt håp­løst. Det av­gjø­ren­de be­vi­set ble be­visst holdt unna. Uten den­ne mai­len, vil­le det ha blitt be­tin­get feng­sel og ni må­ne­der uten lap­pen. Det er for­fer­de­lig skrem­men­de med tan­ke på retts­sik­ker­he­ten. I anke­be­hand­lin­gen fikk jeg be­skjed om at det var enda mer kor­re­spon­dan­se jeg ikke had­de fått sett, sier Lar­sen.

UENIG I KRITIKKEN

Po­liti­ad­vo­kat Mor­ten Bo­la­ger For­mo skri­ver i en e-post til Fædre­lands­ven­nen.

– Ad­vo­kat Lar­sens på­stand om at po­li­ti­et skal ha un­der­slått be­vis får stå for hans reg­ning, men med­fø­rer ikke rik­tig­het. Ve­d­rø­ren­de sa­kens ut­fall så tas det til etter­ret­ning at lag­manns­ret­ten har vek­tet bevisene i sa­ken an­ner­le­des enn det på­tale­myn­dig­he­ten har, sier For­mo.

På­tale­le­der Ter­je Skaar i Ag­der po­liti­dis­trikt øns­ker ikke å gi et til­svar til Lar­sen.

– Lar­sens ad­jek­ti­ver kom­men­te­rer jeg ikke. På ge­ne­relt grunn­lag kan jeg si at be­vis­vur­de­rin­ger er skjønn. Ak­tor må vur­de­re hvil­ke be­vis som kan be­ly­se sa­ken. Det er ikke uvan­lig at en for­sva­rer har et an­net stå­sted enn det ak­to­ra­tet har, sier Skaar.

Po­liti­ad­vo­kat For­mo me­ner man kan være tryg­ge på at po­li­ti­et øns­ker å leg­ge fram alle re­le­van­te be­vis.

– Ve­d­rø­ren­de ditt spørs­mål om retts­sik­ker­het, vil jeg ut­ta­le at po­li­ti­et til­stre­ber seg å ha en ob­jek­tiv til­nær­ming til en­hver straffe­sak med tan­ke på at sa­kens even­tua­li­te­ter kan be­vis­fø­res he­vet over en­hver ri­me­lig tvil.

lig ut­vik­ling. Vi vil at det­te uni­ver­set skal være en opp­le­vel­se for fle­re ge­ne­ra­sjo­ner, for­tel­ler For­moe.

Si­den opp­star­ten i 1990, da «Kap­tein Sa­bel­tann og hem­me­lig­he­ten i Kjutta­vi­ga» had­de ur­pre­miere, har 1,5 mil­lio­ner sett som­mer­fore­stil­lin­ge­ne i Dyre­par­ken.

– Jeg må jo si meg fan­tas­tisk for­nøyd med det­te tal­let, si­den det er en ve­sent­lig stor del av Nor­ges be­folk­ning.

40.000 SOLG­TE BIL­LET­TER

Per Arn­stein Aamot, kon­sern­di­rek­tør i Dyre­par­ken Ut­vik­ling, sier at bil­lett­sal­get til årets fore­stil­ling går unna.

– Det er solgt rundt 40.000 bil­let­ter. Vi reg­ner med å sel­ge fullt som er 60.000, og er­fa­rings­mes­sig så vet vi at vi sel­ger over 20.000 bil­let­ter til i lø­pet av fore­stil­lings­pe­rio­den. Bare på man­dag solg­te vi 1500, opp­ly­ser Aamot til Fædre­lands­ven­nen ons­dag etter­mid­dag.

Det lig­ger alt­så an til at Kap­tein Sa­bel­tann blir Nor­ges mest set­te som­mer­fore­stil­ling for det 28. året på rad.

Sa­bel­tann-fore­stil­lin­ge­ne spil­les all­tid to år på rad, og fore­lø- pig er det «Jak­ten på den ma­gis­ke dia­mant» fra 2014 og 2015 som sam­men­lagt har pub­li­kums­re­kor­den med 125.500 solg­te bil­let­ter på en to­års­pe­rio­de.

Men si­den pub­li­kums­ka­pa­si­te­ten er på 2500 per kveld, er det vans­ke­lig å set­te nye pub­li­kums­re­kor­der.

– Det er vans­ke­lig å gå langt over re­kor­den, men det kan hen­de at vi med en ør­li­ten mar­gin får en ny to­års­re­kord etter som­mer­en, av­slut­ter For­moe.

ARKIVFOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN / NTB SCANPIX

For­svars­ad­vo­kat Knut Hen­ning Lar­sen (øverst) me­ner po­liti­ad­vo­kat Mor­ten For­mo (un­der) holdt unna vik­ti­ge be­vi­ser i sa­ken. La­ser­bil­det er tatt i en an­nen sam­men­heng.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

VENN­INNE­GJEN­GEN MØTTE TER­JE FOR­MOE: Nata­lia Tolo (t.v.), He­le­ne Ul­da, Ter­je For­moe, Char­lot­te Mar­k­ham, Tri­ne Lo­de, Ka­ri­ne Ny­ha­ven, Ma­ren Rogn­så, He­le­ne Ul­dal og Ca­mil­la Eik­aas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.