For­ven

Kort­auto­ma­te­ne gikk var­me på Han­de­lens dag. Kjøpe­sent­re­ne i Kvad­ra­tu­ren sier at folk plan­leg­ger kjø­pe­ne godt og ven­ter lite re­tur.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Jeg tror nok at folk ten­ker seg om, og er be­viss­te på å ikke over­for­bru­ke, sier sen­ter­le­der på Lille­mar­kens, Fred­rik Hod­ne.

Han be­fin­ner seg midt i Lille­mar­kens og mel­der om mye folk og gode salgs­tall i går.

Det går sto­re meng­der va­rer ut av bu­tik­ke­ne i Kvad­ra­tu­ren i lø­pet av Han­de­lens dag, og man kan und­res hvor man­ge av va­re­ne som fin­ner vei­en til­ba­ke til bu­tik­ke­ne.

– Plei­er dere å få mye i re­tur i da­ge­ne etter Han­de­lens dag?

– Nei, det vir­ker som om man­ge plan­leg­ger inn­kjø­pe­ne godt, sier Hod­ne.

LIK TENDENS

Sen­ter­le­der på Slot­tet, Ca­mil­la Bjørn­stad, har hel­ler ikke inn­trykk av at det blir re­tur­nert mye va­rer i etter­kant av Han­de­lens dag.

– Jeg tror folk bru­ker mye tid i for­kant på å vel­ge hva de skal ha, sier hun, og pre­si­se­rer at bu­tik­ke­ne på Slot­tet har for­skjel­li­ge ord­nin­ger for hva som kan byt­tes og ikke.

På Slot­tet har det vært folk­somt si­den åp­nin­gen klok­ken syv, og in­ne på Oli­vias Hus er det høyt tem­po bak kas­sa. An­satt Rei­dun Fug­le­s­tveit mel­der om godt salg.

– Hva slags re­tur­po­li­cy fø­rer dere?

– Hos oss kan or­di­næ­re va­rer som er ned­satt med 25 pro­sent byt­tes, men vi tar ikke i mot sterkt ned­sat­te va­rer, sier Fug­le­s­tveit, og leg­ger til at de ikke mer­ker noen stor øk­ning i re­tur­va­rer i etter­kant av Han­de­lens dag.

Det var fullt kjør i gan­ge­ne på San­dens da Fædre­lands­ven­nen tok en prat med sen­ter­le­der Chris­ti­na Om­land.

– Hvor man­ge po­ser går folk i gjen­nom­snitt ut av sen­te­ret med?

– For å si det sånn: Det er noen her som nes­ten går ut med fle­re po­ser enn de kan bære, ler sen­ter­le­de­ren.

– Plei­er dere å opp­le­ve økt på­gang av re­tur­va­rer da­ge­ne etter Han­de­lens dag?

– Det er vans­ke­lig å ut­ta­le seg på veg­ne av alle våre bu­tik­ker, men vi har ikke fått noen kon­kre­te til­bake­mel­din­ger på man­ge re­tu­rer hos oss.

TILBUDSAVISEN

Ha­rald An­der­sen i Kvad­ra­tur­for­enin­gen på­pe­ker det sam­me som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.