FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bytte­rett

● Når du hand­ler i van­lig bu­tikk, er du pris­gitt bu­tik­kens bytte­reg­ler.

● Bytte­ret­ten er in­gen lov­be­stemt rett. De fles­te bu­tik­ker lar deg li­ke­vel byt­te va­re­ne, men det er opp til hver en­kelt bu­tikk å set­te be­tin­gel­se­ne.

● Ta vare på kvit­te­rin­gen el­ler bytte­lap­pen, og over­hold fris­ten som står på den.

● Du kan ikke kre­ve å få pen­ge­ne til­ba­ke, men of­test kan du få en til­gode­lapp.

Angre­rett

● Du har kun angre­rett når du hand­ler uten­for fast ut­salgs­sted, som for ek­sem­pel In­ter­nett og dør­salg

● Hvis du me­ner det er en feil ved det du har kjøpt, kan du kla­ge, uan­sett om det du har kjøpt er om­fat­tet av angre­rett el­ler bytte­ga­ran­ti.

● Du er selv an­svar­lig for trygg re­tur. Pakk va­ren godt, og ta vare på kvit­te­ring for frakt.

3. Isa­bel­la Bie­dra­wa, No­de­land: 1. 2. 3. Odd­ny Nil­sen, Kristiansand: 1.

2. ting.

Nei! Ja. Man har jo alt, så hvis jeg skal kjø­pe noe så plan­leg­ger jeg hva jeg skal ha først.

Ikke nå len­ger. Men jeg har gjort det man­ge gan­ger! Spe­si­elt på klær og sånt. Kles­ska­pet mitt er fullt, så jeg har blitt flin­ke­re nå.

Nei, egent­lig ikke. Jeg kom nett­opp og har to va­rer så langt.

Det gjør jeg. Da slip­per man å kjø­pe unød­ven­di­ge

Nei, men det er for­di jeg plan­leg­ger og vet hva jeg tren­ger.

Ja, når jeg er her så blir det gjer­ne mye!

Ja, det jeg kjø­per nå had­de jeg plan­lagt. 3. Nei, det er så sjel­dent at jeg er på Han­de­lens dag, så det plei­er ikke å skje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.