Du har in­gen lov­be­stemt bytte­rett

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det for­tel­ler Ma­ren Van Bu­ren Struks­næs, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i For­bru­ker­rå­det.

– Det er vel­dig fint å kun­ne byt­te hvis du ang­rer deg. Men det er fak­tisk sånn at det ikke er noen lov­be­stemt rett å få byt­tet va­rer, sier hun.

Al­li­ke­vel er det man­ge bu­tik­ker som lar deg byt­te bom­kjø­pe­ne dine.

– Det er alfa omega at du spør om bytte­rett før du kjø­per noe. Det er vel­dig ofte at bu­tik­ke­ne ikke lar deg byt­te va­re­ne i en salgs­si­tua­sjon. Det har man hel­ler ikke krav på, sier Struks­næs.

– Hva gjør man hvis det er noe feil med va­ren, da?

– Er det noe feil med noe du har kjøpt kan du kla­ge. All­tid. Gå til­ba­ke til bu­tik­ken og si at du har en vare som ikke fun­ge­rer. De al­ler fles­te bu­tik­ker vil gi deg en ny vare el­ler en kom­pen­sa­sjon. Hvis det mot all for­mod­nin­ger ikke skul­le gå bra kan man gå til For­bru­ker­rå­det.

For å unn­gå bom­kjøp, gir hun et klart råd:

– Er det et til­bud som er for godt til å være sant, så er det of­test det. Sjekk at du gjør et godt kjøp før du kjø­per noe. Sjekk før­pris og sam­men­lign va­ren med and­re bu­tik­ker. Det kan man ofte gjø­re en­kelt med et søk på in­ter­nett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.