Skal byg­ge ho­tell til 300 mill.

PK Entre­pre­nør i Søg­ne står bak en av lands­de­lens størs­te ho­tell­ut­byg­gin­ger. De skal set­te opp et kom­pleks med ho­tell og lei­lig­he­ter midt i Arendal sen­trum.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Det­te er et vel­dig spen­nen­de og unikt pro­sjekt med kom­bi­nert ho­tell og lei­lig­he­ter, sier Ove Mar­tin Trø­en, ei­er av Arendal Ma­ri­ti­me Ho­tell.

Han sam­ar­bei­der med PK Entre­pre­nør i Søg­ne om et helt nytt byg­nings­kom­pleks i Arendal sen­trum der Arendal Ma­ri­ti­me Ho­tel i dag lig­ger.

– Det had­de vært vans­ke­lig for oss å få til et slikt løft ale­ne. Men sam­ar­bei­det med PK Entre­pre­nør gjør at vi kan kla­re det, sier Trø­en.

PK Entre­pre­nør har stått bak en rek­ke lei­lig­hets­bygg i re­gio­nen og had­de også job­ben med ut­vi­del­sen og om­byg­gin­gen av Ernst Ho­tell i Kristiansand. Fir­ma­et har 84 an­sat­te.

– Det­te er et stort og tungt pro­sjekt og de øns­ket der­for å knyt­te til seg en entre­pre­nør. Vi er nå i en sam­spill­fase der vi dis­ku­te­rer oss gjen­nom pro­sjek­tet, sier Ralf Ge­org Olsen, dag­lig leder og ma­jo­ri­tets­ei­er i PK Entre­pre­nør.

BYGGESTART

Pla­ne­ne ble pre­sen­tert på Arendal Ma­ri­ti­me Ho­tell tors­dag etter­mid­dag. Det er plan­lagt byggestart al­le­re­de til høs­ten.

●● Byg­get vil være på til sam­men 10.900 kvad­rat­me­ter. Meste­par­ten av det­te er et ho­tell.

●● Ho­tel­let er 8000 kvad­rat­me­ter. Det skal ha 81 rom og 520 kvad­rat­me­ter til kurs og kon­fe­ran­se.

●● Bo­lig­de­len er på 2900 kvad­rat­me­ter og har 41 lei­lig­he­ter. Ove Mar­tin Trø­en me­ner byen tren­ger et nytt kon­fe­ranse­sen­ter. De to in­ves­to­re­ne mer­ker også god etter­spør­sel etter lei­lig­he­te­ne.

– Det vil bli et fan­tas­tisk sted å bo der du har en unik kom­bi­na- sjon av lei­lig­het og ho­tell i sam­me byg­nings­kropp. De som bor her, kan til en­hver tid kjø­pe tje­nes­ter fra ho­tel­let og be­nyt­te seg av ho­tel­lets fa­si­li­te­ter. Det­te kon­sep­tet vil gi en høy grad av trygg­het, sier Ralf Ge­org Olsen.

Hann opp­ly­ser at over halv­par­ten av de 41 lei­lig­he­te­ne er solgt.

300 MILL

He­le pro­sjek­tet er es­ti­mert til 300 mil­lio­ner og skal etter pla­nen stå fer­dig som­mer­en 2019.

PK Entre­pre­nør har fått to­tal­en­tre­pri­se på byg­gin­gen, men er også in­ne på ei­er­si­den etter å ha kjøpt 50 pro­sent av Arendal Ma­ri­ti­me Ho­tel Eien­dom.

Entre­pre­nør­fir­ma­et had­de i fjor inn­tek­ter på 145 mil­lio­ner. Over­skud­det etter skatt var på åtte mil­lio­ner.

ILLUSTRASJON: HEGGELUND & KOXVOLD/SUDRHEIMGRUPEN/3D XR

Pla­ne­ne for bo­li­ger og nytt ho­tell i Arendal ble pre­sen­tert tors­dag. PK Entre­pre­nør i Søg­ne er en av ak­tø­re­ne som står bak pla­ne­ne og de skal også stå for byg­gin­gen. Ho­tel­let skal lig­ge der Arendal Ma­ri­ti­me Ho­tell lig­ger i dag.

SUDRHEIMGRUPEN/3D XR ILLUSTRASJON: HEGGELUND & KOXVOLD/

De­ler av ho­tel­let vil være bo­li­ger, mens res­ten blir ho­tell. Ut­byg­gin­gen er es­ti­mert til rundt 300 mil­lio­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.