Ap-po­li­ti­ker i Arendal kan bli eks­klu­dert etter ut­brudd mot List­haug

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ap vur­de­rer eks­klu­sjon av lo­kal­po­li­ti­ker Gjermund Or­rego Bjørn­dahl i Arendal etter at han kal­te Frps Syl­vi List­haug «Nor­ges svar på Goeb­bels».

Bjørn­dal kom med ka­rak­te­ris­tik- ken av inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­te­ren i et inn­legg på Face­bo­ok den­ne uken. Han skrev også at List­haug var «ra­sis­mens fyr­tårn» og at hun har «ny­na­zis­ter som heia­gjeng».

I etter­tid har Bjørn­dahl iføl­ge Ag­der­pos­ten søkt om per­mi­sjon fra alle verv det nes­te året. Han for­kla­rer at inn­leg­get ble fjer­net etter ti mi­nut­ter.

– Jeg skjøn­te fort at det var å gå for langt å sam­men­lig­ne List­haug med Goeb­bels. Jeg be­kla­ger det, og valg­te der­for å ta det bort, sier han og for­kla­rer at han opp­fat­ter List­haugs re­to­rikk og po­li­tikk som svært split­ten­de.

Ar­bei­der­par­ti­et sen­tralt skal vur­de­re sa­ken, iføl­ge Nett­avi­sen.

– Vi tar av­stand fra hans ut­ta­lel­ser. Det er ikke for­en­lig med det vi som par­ti me­ner. Vi har gitt ham skrift­lig ad­var­sel for lig­nen­de ut­ta­lel­ser tid­li­ge­re. Vi tar til etter­ret­ning at han sø­ker per­mi­sjon fra po­li­tis­ke verv. I sam­råd med fyl­kes­par­ti­et har vi satt i gang en pro­sess hvor vi vur­de­rer yt­ter­li­ge­re til­tak – he­r­under eks- klu­sjon, sier parti­sek­re­tær Kjer­sti Sten­seng.

Bjørn­dal var leder i Arendal Ar­bei­der­par­ti i pe­rio­den 2006– 2009. Han har vært med­lem av Arendal by­sty­re si­den 2003.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.