Kan jeg ta med meg en kvast i bå­ten?

Den nye kom­mu­na­le nytte­vekst­ha­gen ved Strand­pro­me­na­den høs­ter be­geist­ring blant fol­ket.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Mmmm, så godt det duf­t­er. Får jeg lov til å sma­ke? Og kan jeg ta med en per­sille­kvast i bå­ten?

Båt­tu­rist Tone Om­dal snu­ser og kjen­ner, pluk­ker på litt sal­vie her, og lar fing­re­ne gli mel­lom noe ba­si­li­kum der.

Hun sy­nes kom­mu­nens ny­an­lag­te nytte­vekst­hage i tid­li­ge­re «Strays hage» ved Strand­pro­me­na­den er et flott til­tak.

– Det er vel­dig hyg­ge­lig å kom­me til­ba­ke til byen og se at det som før var så luk­ket, er blitt åpent og til­gjen­ge­lig, sier Om­dal.

FRA PRIVAT TIL OF­FENT­LIG

Hun og man­nen har bodd i Kristiansand tid­li­ge­re, og hus­ker godt da hage­flek­ken mel­lom Kirke­gata, Ca­mil­la Col­let-sta­tu­en og Strand­pro­me­na­den, var luk­ket og privat.

Kom­mu­nen kjøp­te ei­en­dom­men for 19 mil­lio­ner kro­ner i 2008.

Ha­gen ble da of­fent­lig park, mens selve hu­set, Kirke­gata 2, ble solgt vi­de­re for 11,5 mil­lio­ner året etter. Nå er hu­set re­vet og er­stat­tet av et ny­bygg eid av To­re Han­sen-tan­gen.

SENTERPARTI-INITIATIV

Pen­ge­ne til nytte­veks­te­ne er skaf­fet til veie etter et po­li­tisk initiativ fra Ole Mag­ne Om­dal (Sp). Ide­en er satt ut i li­vet av land­skaps­ar­ki­tekt Mar­gre­te Hav­stad og blom- ster­an­svar­lig Me­rethe Ei­kild i park­ve­se­net i Kristiansand.

– Vi vil­le sam­le, i ste­det for å spre. Og da tenk­te vi på den­ne plas­sen som treng­te en opp­gra­de­ring, for­tel­ler Hav­stad og Ei­kild.

De har øns­ket å vise fram et mang­fold av nytte­veks­ter, fra kryd­der og bær til frukt­trær. En eple­hekk og en plomme­hekk ram­mer inn ha­gen, som vil få et gjer­de mot Kirke­gata for å be­skyt­te par­sel­le­ne. I dem er det plan­tet ett­åri­ge urte­veks­ter, samt jord­bær, sa­la­ter, knute­kål og jostabær (en krys­ning av sol­bær og stik­kels­bær) – blant an­net.

– Tror dere det­te vil få stå i fred?

– Det er jo det som blir spen­nen­de å se. Vi har jo ikke gjort det­te før. Me­nin­gen er at folk skal kun­ne kom­me hit og luk­te og sma­ke litt og gjer­ne ta med seg en kvast. Men det er jo ikke sånn at de kan kom­me med bøt- ter og spann og ta inn­høs­tin­gen her, sier de to.

Alle veks­te­ne er egen­pro­du­ser­te fra kom­mu­nens eget gart­ne­ri, og fri for sprøyte­mid­ler.

HØS­TER GJER­NE SALATEN

Ar­bei­det i ha­gen er ikke helt fer­dig. Snart kom­mer en per­go­la med klatre­plan­ter, og et lang­bord med sto­ler.

– Så kan folk ta lun­sjen sin her, og pluk­ke litt ur­ter til brød­ski­va og noen jord­bær til des­ser­ten, sier bloms­ter­an­svar­lig Me­rethe Ei­kild.

Det tol­ker vi dit­hen at To­ve Om­dal med god sam­vit­tig­het også kan ta med seg den per­sille­kvas­ten i bå­ten.

To­ve Balas (63), som bor i Øst­re Strand­gate, sy­nes nytte­vekst­ha­gen er vel­dig spen­nen­de, og ro­ser Park­ve­se­net.

– De er så flin­ke. Nå har de gjort byen enda fi­ne­re, sier hun, og lu- rer litt på om ikke salaten må høs­tes kon­ti­nu­er­lig.

– Jeg tar gjer­ne på meg den opp­ga­ven, smi­ler hun.

VIL INFORMERE

Sone­le­der Arn­vid Sej­næs i Park­ve­se­net inn­ser at de må set­te opp et in­for­ma­sjons­skilt slik at folk vet hvor­dan de skal for­hol­de seg til veks­te­ne, og litt om his­to­ri­en til ha­gen.

– Vi vil at folk skal bru­ke det­te ste­det, og de får gjer­ne ta seg en smake­bit. Det­te er vel­dig nytt, og det vil kom­me skil­ter etter hvert. Vi skal også mer­ke på par­sel­le­ne, så folk vet hva de uli­ke veks­te­ne he­ter, sier han.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

To­ve Om­dal (59) sy­nes den kom­mu­na­le urte­ha­gen ved Strand­pro­me­na­den er fan­tas­tisk, og vil gjer­ne ta med seg en li­ten per­sille­kvast til mål­ti­de­ne hun til­be­re­der i bå­ten.

FOTO: ARKIVFOTO

Slik så det ut før, da ha­gen var privat og til­hør­te Kirke­gata 2D. Hu­set er nå re­vet og er­stat­tet av et ny­bygg, og ha­gen foran er blitt of­fent­lig park.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Land­skaps­ar­ki­tekt Mar­gre­te Hav­stad (t.v.) og bloms­ter­an­svar­lig Me­rethe Ei­kild i park­ve­se­net er an­svar­li­ge for ut­for­min­gen og be­plant­nin­gen.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

I de ny­an­lag­te par­sel­le­ne er det plan­tet de­ko­ra­ti­ve og smak­ful­le nytte­veks­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.