Ga gass ved na­tur­re­ser­vat

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

Vill­manns­kjø­ring med vann­scoo­ter tru­er fugle­li­vet på Ned­re Ti­me­nes. Na­tur­re­ser­va­tet er hekke­om­rå­de for blant an­net knopps­va­ne.

– Vann­scoo­ter­ne kom­mer hver gang det er fint vær, og det har det jo vært mye av i det sis­te. De kjø­rer som re­gel vel­dig fort, for­tel­ler End­re Wrå­nes.

Han er grunn­ei­er på Ti­me­nes hvor Ned­re Ti­me­nes na­tur­re­ser­vat går helt ned til bred­de­ne av Yt­re og Ind­re Drang­s­vann. Van­ne­ne har for­bin­del­se med ha­vet ut gjen­nom Ro­na-ka­na­len, og Wrå­nes har de sis­te åre­ne ob­ser­vert en øken­de tra­fikk av vann­scoo­te­re her.

I Miljø­di­rek­to­ra­tets be­skri­vel­se av lo­ka­li­te­ten er det un­der­stre­ket at om­rå­det er et vik­tig hekke­om­rå­de for knopps­va­ner, stokk­and og strand­sni­pe.

UMULIG å KOM­ME UNNA

Nå har Wrå­nes sendt Fædre­lands­ven­nen et opp­tak som vi­ser en vann­scoo­ter i me­get godt driv rett gjen­nom Yt­re Drang­s­vann.

– De hol­der som re­gel vel­dig høy fart, og de bru­kes til lek. Med den­ne far­ten er det umulig for fug­le­ne å kom­me seg unna der­som de skul­le kom­me i vei­en, og det kan hel­ler ikke være mu­lig for fø­rer­ne å svin­ge unna tids­nok. I fjor så jeg en vann­scoo­ter kjø­re rett opp i en knopps­vane­fa­mi­lie. Det var en ung gutt som kjør­te inn mot bred­den for å se på dem. Han var ty­de­lig­vis nys­gjer­rig, sier Wrå­nes.

EKSTRA SÅRBARE

– I den­ne pe­rio­den er fug­le­ne ekstra sårbare for for­styr­rel­ser. Der- som un­ge­ne kom­mer bort fra for­eld­re­ne er de vel­dig ut­sat­te for pre­da­to­rer, sier Katri­ne Ska­jaa Gun­nar­s­li. Hun er fag­gruppe­le­der for na­tur­for­valt­ning hos Fyl­kes­man­nen i Vest- og Aust-ag­der.

Hun opp­ly­ser at mo­to­ri­sert ferd­sel er til­latt på van­ne­ne selv om de lig­ger opp til re­ser­va­tet på nord­si­den av dem.

– Det er bare der­som et vann er helt om­slut­tet av et re­ser­vat at det er ver­net for slik tra­fikk. Men selv om det er til­latt å kjø­re her gjel­der jo li­ke­vel farts­be­grens­nin­ger her som and­re ste­der. Nå hå­per vi at Kristiansand kom­mu­ne kan ta tak i det­te og inn­føre re­strik­sjo­ner på vann­scoo­te­re, sier Gun­nar­s­li.

JOB­BER MED NY FORSKRIFT

Som kjent har sen­tra­le myn­dig­he­ter opp­he­vet re­strik­sjo­ne­ne som tid­li­ge­re fan­tes for vann­scoo­te­re.

Trond Jo­han­son er na­tur­for­val­ter i Park­ve­se­net, og kan for­tel­le at det job­bes med sa­ken:

– Vi rek­ker ikke å gjø­re noe med det­te i som­mer, men vil ha på plass noe i god tid før nes­te se­song. For­ri­ge uke had­de vi et møte med re­pre­sen­tan­ter fra Lil­le­sand og Søg­ne med sik­te på å lage fel­les for­skrif­ter for dis­se kom­mu­ne­ne. Til høs­ten skal vi eva­lu­ere er­fa­rin­ge­ne fra i som­mer, og så skal det­te ut på hø­ring. Til slutt må det­te be­hand­les po­li­tisk i hver en­kelt kom­mu­ne, sier Jo­han­son.

Sist po­li­ti­ker­ne i Kristiansand men­te noe om vann­scoo­te­re var det fler­tall for fort­sat­te re­strik­sjo­ner, før re­gje­rin­gen li­ke­vel fjer­net dem. Det er nå opp til de en­kel­te kom­mu­ner å ved­ta even­tu­el­le be­grens­nin­ger å vann­scoo­ter­ferd­se­len.

Også kom­mu­ne­ne Lin­des­nes, Arendal, Man­dal og Grim­stad er in­vi­tert til å være med og job­be mot fel­les for­skrif­ter.

FOTO: END­RE WRÅ­NES

End­re Wrå­nes fil­met den­ne vann­scoo­te­ren som kjør­te fort på Yt­re Drang­s­vann for­le­den. Bil­det er hen­tet fra vi­deo­en.

FOTO: LARS HOEN / NICA

Kn­opps­vane­fa­mi­li­er er ekstra sårbare i den­ne pe­rio­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.