Anke­sak i sep­tem­ber

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Tre da­ger er satt av til anke­sa­ken etter dobbeltdrapet på Lund.

Man­dag ble det kjent at 16-årin­gen som i juni ble dømt til el­le­ve års for­va­ring for dra­pet på Ja­kob Has­san og Tone Ile­bekk, an­ker dom­men. Ag­der lag­manns­rett har satt av tre da­ger, fra 12. til 14. sep­tem­ber, til å be­hand­le an­ken.

– Det hø­res i ut­gangs­punk­tet ut som mer enn nok tid, sier 16-årin­gens for­sva­rer Svein Kjetil Stalle­mo om da­ge­ne som er satt av til retts­sa­ken.

Ting­retts­dom­mer­ne men­te at det er sterk fare for gjen­ta­kel­se, og så bort fra ak­tors på­stand om ti års feng­sel da de idøm­te 16-årin­gen el­le­ve års for­va­ring i juni.

«Det er der­for, slik ret­ten ser det, en sterk gjen­ta­kel­ses­fa- re selv om den­ne vur­de­res opp mot en løs­la­tel­se 11 år fram i tid. Hen­sy­net til sam­funns­ver­net er da så tungt­vei­en­de at det opp­fyl­ler lo­vens me­get stren­ge vil­kår for å idøm­me for­va­ring», he­ter det i dom­men fra Kristiansand ting­rett.

Stalle­mo ut­tal­te man­dag til Fædre­lands­ven­nen at det ikke er grunn­lag for for­va­ring, og at en grun­dig gjen­nom­gang av dom­men fra ting­ret­ten styr­ker den­ne opp­fat­nin­gen.

Ile­bekk og Has­san ble drept med hen­holds­vis 32 og 28 kniv­stikk 5. de­sem­ber i fjor. 16-årin­gen for­tal­te un­der retts­sa­ken at han drep­te Has­san for­di han blant an­net had­de kjøpt noen gram hasj av 14-årin­gen, som vis­te seg å være jord. Ile­bekk ble et til­fel­dig of­fer da hun for­søk­te å hjel­pe 14-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.