– Sa­ken har vært etter­fors­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Po­liti­mes­ter Kir­sten Linde­berg av­vi­ser at de har lagt bort en sak der det er an­tatt kjent gjer­nings­per­son.

– Den­ne sa­ken har fått en helt feil vink­ling. Det har blitt fram­stilt som om po­li­ti­et har latt være å etter­fors­ke en sak der det er an­tatt kjent gjer­nings­per­son. Men det er feil. Sa­ken har blitt etter­fors­ket, og det er ikke kjent gjer­nings­per­son, sier Kir­sten Linde­berg, po­liti­mes­ter i Ag­der.

Sa­ken drei­er seg om Tor Si­gurd Brans­dal som opp­lev­de at et stil­las forsvant fra be­drif­ten. Han la ut et bil­de på Face­bo­ok fra et over­våk­nings­ka­me­ra. Her ser man ser an­sik­tet til to per­soner.

Po­li­ti­et hen­la sa­ken, mens Brans­dal fikk bot fra Data­til­sy­net på 75.000 kro­ner. Til­sy­net men­te bil­de­ne var i strid med per­son­ver­net og at han had­de tatt lo­ven i egne hen­der.

KRI­TIKK

Fle­re po­li­ti­ke­re gikk tirs­dag ut og kri­ti­ser­te både po­li­ti­et og Data­til­sy­net. Noe av kritikken gikk på at po­li­ti­et bur­de ha etter­fors­ket sa­ken bed­re og at de bur­de gjen­opp­ta etter­forsk­nin­gen.

Men Linde­berg fast­hol­der at sa­ken er blitt etter­fors­ket.

– Det som fore­lig­ger i den­ne sa­ken er et over­våk­nings­bil­de og på bak­grunn av det har sa­ken blitt etter­fors­ket. Men det har ikke vært til­strek­ke­lig for at po­li­ti­et kan iden­ti­fi­se­re per­sone­ne på bil­det. Nå har den­ne sa­ken blitt bredt om­talt i media, og i sli­ke til­fel­ler kan det hen­de at det kom­mer nye tips. Vi vil i så fall se på sa­ken på nytt, sier Linde­berg.

TIL­GJEN­GE­LIG

Kir­sten Linde­berg sva­rer at bil­de­ne lig­ger til­gjen­ge­lig for and­re po­liti­dis­trik­ter.

– Bil­det er lagt ut i po­li­ti­ets in­ter­ne etter­ret­nings­sys­te­mer for om mu­lig å få iden­ti­fi­sert ved­kom­men­de per­son.

Po­li­ti­et kom­mer ikke til å gå of­fent­lig ut med bil­de­ne som ble pub­li­sert på be­drif­tens side på Face­bo­ok.

– Po­li­ti­et har ikke an­led­ning til å gå ut med bil­der i en slik sak. Da skal det dreie seg om svært al­vor­li­ge lov­brudd, sier Linde­berg.

FOTO: PRIVAT

Det­te var et av bil­de­ne som ble lagt ut på be­drif­tens hjemme­side. På det­te bil­det er an­sik­tet slad­det, mens det var syn­lig på bil­det som ble pub­li­sert. Selv om det ble fjer­net, had­de Data­til­sy­net li­ke­vel ruk­ket å få det med seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.