Kyst­lin­jen un­der bygge­press

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CA­MIL­LA RUDBERG

●● Byg­ging i strand­so­nen har av­tatt si­den 2009, men i Ag­der er det fort­satt et sterkt ut­byg­gings­press.

Tom Eger­hei, as­sis­te­ren­de fyl­kes­mann i Aus­tog Vest-ag­der, sier at he­le Sør­lands­kys­ten er et etter­trak­tet re­krea­sjons­om­rå­de og trek­ker spe­si­elt fram Aust-ag­der og øst­re de­ler av Vest-ag­der.

30 pro­sent av area­let i 100-me­ters­bel­tet langs kys­ten var på­vir­ket av men­nes­ke­li­ge inn­grep i 2016, vi­ser tall fra SSB. Ver­stin­ge­ne er Akers­hus, Oslo og Bus­ke­rud der 60 pro­sent av strand­so­nen lig­ger i et byg­nings­nært om­rå­de. På Sør­lan­det er en tredje­del av strand­so­nen i byg­nings­nær sone. Nes­ten halv­par­ten av strand­sone­area­let an­ses som ikke til­gjen­ge­lig.

– Vi ser at det fort­satt er svært vik­tig å ta vare på strand­area­le­ne langs fast­lan­det i nær­he­ten av by­om­rå­de­ne. Det vil være en ho­ved­opp­ga­ve for areal­for­valt­nin­gen i kom­mu­ne­ne å møte pres­set strand­so­nen ut­set­tes for, sier Eger­hei .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.