FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

My­al­gisk en­ce­falo­mye­litt

● ME har også blitt kalt «kro­nisk ut­mat­tel­ses­syn­drom» si­den det vik­tigs­te syn­dro­met er lang­va­rig ut­mat­tel­se.

● And­re sym­pto­mer er at man ikke blir ut­hvilt av å sove, smer­ter i musk­ler og ledd, hode­bi­ne, ned­satt ba­lan­se og re­du­sert kon­sen­tra­sjons­evne.

● År­sa­ken til syk­dom­men er usik­ker. Det har blitt fors­ket på be­tyd­ning av in­fek­sjo­ner som kan være for­år­sa­ket av bak­te­ri­er, vi­rus el­ler pa­ra­sit­ter. Det har også blitt fors­ket på om det har sam­men­heng med and­re syk­dom­mer.

● ME står for «my­al­gisk en­ce­falo­mye­litt». Myal­gi be­tyr mus­kel­smer­ter, en­ce­falon be­tyr hjer­ne, mens mye­lon be­tyr rygg­marg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.