Folk kom­mer lang­veis­fra for Un­nis flynd­re

Tre må­ne­der etter åp­ning har Un­ni Pet­ter­sen på verts­hu­set Høl­len Bryg­ge solgt tu­sen tal­ler­ke­ner med smør­flynd­re og po­te­ter – el­ler fish & chips.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Ma­ten skal være en­kel, men god. Der­for bru­ker vi så mye lo­ka­le rå­va­rer vi kan, sier Un­ni Øyd­ne Pet­ter­sen (49).

Fis­ken til den po­pu­læ­re sig­na­tur­ret­ten kom­mer fra fisker­ne som hol­der til i Høl­len, og om litt er po­te­te­ne fra Staus­lands­tu­net gård. Bur­ger­ne og de spe­sial­lag­de pøl­se­ne er selv­sagt fra Slak­te­ren i Søg­ne.

BLINDTESTET FIS­KEN

– Vi had­de blind­test på hvil­ken fisk som var best, og end­te på smør­flynd­re. Den var selv­sagt tre gan­ger så dyr som de and­re, hum­rer hun.

Men det er den verdt. Og nå er den til og med an­be­falt av en­gelsk­menn, som bru­ker å ha spist nok fish & chips til å set­te pris på kva­li­tet.

Den­ne hel­gen går Hølle­da­ge­ne av sta­be­len, og det be­tyr hek­tisk da­ger for Un­ni Øyd­ne Pet­ter­sen og res­ten av sta­ben.

– Det er gøy. Mas­se folk, liv og røre i Høl­len. Akku­rat sånn vi vil ha det her om som­mer­en.

TRANG FØDSEL

Det ble rama­skrik i Søg­ne da po­li­ti­ker­ne før åp­nin­gen nek­tet å la verts­hu­set spil­le mu­sikk etter mid­natt.

– Hel­dig­vis snud­de de. Men vi fikk mye PR ut av det, kon­sta­te­rer Un­ni Øyd­ne Pet­ter­sen.

Dø­re­ne åp­net i mars. Da had­de res­tau­rant­lo­ka­le­ne på Høl­len Bryg­ge stått tom­me si­den høs­ten 2013.

– Folk had­de sav­net et treff­sted, en møte­plass. Det som er gøy, er å se hvem som kom­mer. Man­ge av dem var unge og gikk her da Jan Kris­ti­an­sen (Pie­der Ro-grün­der, red.anm.) star­tet opp på nitti­tal­let, sier hun.

I HØL­LEN FOR AND­RE GANG

Det er ikke førs­te gang Søg­ne- kvin­nen er in­volvert i drif­ten av ste­det. Fra 2000 til 2010 drev hun à la carte-res­tau­rant sam­men med eks­man­nen.

– Det var jag­gu meg en kamp for å over­le­ve. Et rent taps­pro­sjekt, slår hun fast.

Den­ne gan­gen vil­le hun gjø­re det an­ner­le­des.

– Her er det ikke kul­tur for å gå ut og spi­se gour­met­mat tre gan­ger i uken. Der­for ble det verts­hus. Mitt lil­le verts­hus.

Drif­ten skjøt­ter hun blant an­net ved hjelp av sine tre voks­ne barn, og ved si­den av job­ben i Nord­sjø­en. Den har hun holdt på i tret­ti år; to uker på og fire uker av.

– Jeg er alt­for rast­løs til ikke å ha noe å gjø­re i fri­pe­rio­de­ne, og har all­tid hatt jobb ved si­den av, for­tel­ler hun.

SANDBLÅST På JÆREN

Før hun tok over i Høl­len, job­bet hun i fire år som drifts­le­der på Åros fe­rie­sen­ter. Da Søg­ne-po­li­ti­ker­ne i vin­ter av­vis­te re­gu­le­rings- pla­nen for Høl­len, ble ei­er­nes pla­ner om å byg­ge om res­tau­ran­ten til lei­lig­he­ter, igjen skjø­vet ut i det uvis­se.

– Da tok jeg kon­takt, og fikk grønt lys for mine pla­ner, sier hun.

Un­ni Øyd­ne Pet­ter­sen er opp­vokst på Hølle­heia, og tren­ger nær­he­ten til sjø­en for å nyte li­vet.

– Jeg bod­de i Ta­nan­ger fra 1993 til 2000, og det var for­fer­de­lig. Det er inn­gan­gen til Jæren, flatt som ei panne­kake og all­tid vind. Å lig­ge på stran­da der var som å bli sandblåst!

BE­TA­LE FLYBILLETTENE

For­hol­det til en­kel­te av na­bo­ene i Høl­len har vært noe an­strengt, men de fles­te be­boer­ne der ser lyst på at det er blitt liv og røre – og litt lyd – fra lo­ka­le­ne på bryg­ga igjen.

– Jeg sat­ser på å trek­ke folk med quiz­kvel­der, te­dans og le­ven­de mu­sikk.

Ny­lig var hun på Kje­vik og hen­tet det ca­na­dis­ke ek­te­pa­ret Nancy og Ste­ve, i mu­sikk­duo­en Fidd­les­tix. Un­ni Øyd­ne Pet­ter­sen har spon­set dem med fly­bil­let­ter, og de skal både spil­le på verts­hu­set i Høl­len og på fle­re ste­der i Kristiansand gjen­nom som­mer­en.

– Ste­ve har spilt elek­trisk fele si­den han var tre år, og gir lyd­bil­det en klang av folke­mu­sikk. Jeg tror det vil slå an!

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Un­ni Øyd­ne Pet­ter­sen (49) reg­ner med å ser­ve­re noen por­sjo­ner av den po­pu­læ­re ret­ten med fish & chips i lø­pet av som­mer­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.