Bryg­geri­suk­sess på Huns­øya

35.000 li­ter mikro­bryg­get øl forsvant ut av tan­ke­ne til Huns­fos Bryg­ge­ri i 2016. I år for­ven­ter de å dob­le pro­duk­sjo­nen, og har spen­nen­de pla­ner for kjel­le­ren på sikt.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­land@fvn.no

– Vi sat­te oss et lang­sik­tig mål da vi star­tet opp og lig­ger foran bud­sjett. Med and­re ord er vi godt for­nøy­de med fjor­året, sier John­ny Hodne­myr, styre­le­der og en av de fire ka­me­ra­te­ne bak mikro­bryg­ge­ri­et Huns­fos Bryg­ge­ri.

Det førs­te ful­le drifts­året vis­te et re­sul­tat før skatt på 330.000 kro­ner av en om­set­ning på 1,6 mil­lio­ner. Med and­re ord 20 øre i for­tje­nes­te for hver om­sat­te kro­ne.

FØRS­TE BRYGG I 2016

– Førs­te bryg­get ble satt i ja­nu­ar 2016, og to­talt solg­te vi om­lag 35.000 li­ter øl gjen­nom året, fort­set­ter Hodne­myr.

Det for­kla­rer også om­set­nings­veks­ten på drøye mil­lio­nen fra 2015 til 2016.

– Inn­tek­te­ne i 2015 stam­mer ene og ale­ne fra sal­get på Huns­fest sam­me år. Si­den lo­ka­le­ne på Huns­øya ikke var fer­di­ge, måt­te vi leie brygge­rika­pa­si­tet i Aal­borg, for­tel­ler Hodne­myr.

MEST På FAT

Av fjor­årets pro­duk­sjon var om­lag 60 pro­sent på fat, mens 40 pro­sent var på flas­ker.

– Vi sel­ger bror­par­ten av ølet vårt fra tappe­kran på fes­ti­va­ler, ar­ran­ge­men­ter og firma­fes­ter, for­tel­ler øl­en­tu­si­as­ten og ram­ser opp en rek­ke ste­der hvor Vennesla-ølet blir å fin­ne i som­mer.

Huns­fos Bryg­ge­ri sel­ger ni sor­ter øl, hvor fatøl, la­ger si­tron­gress og yan­kee pale ale er de mest po­pu­læ­re.

TROFASTE VENNDØLER

Og det er venn­dø­le­ne som er de bes­te kun­de­ne.

– Grovt an­slått kan man si at halv­par­ten av sal­get går til Vennesla, 30 pro­sent til Kristiansand og de res­te­ren­de 20 pro­sen­te­ne til Sør­lan­det for øv­rig, sier Hodne­myr.

Inne­væ­ren­de år lig­ger mikro­bryg­ge­ri­et an til å dob­le pro­duk- sjo­nen. Selv om bu­tikk­sal­get har hang­let noe, har man tatt igjen det tap­te på egen ser­ve­ring.

DOBLING I 2017

– Kon­ser­va­ti­ve an­slag til­si­er at vi bør pro­du­se­re 70.000 li­ter i år, og fore­lø­pig lig­ger vi på bud­sjett, sier Hodne­myr, men leg­ger til at over­skud­det nok ikke vil føl­ge etter.

Etter et par år med nær hund­re pro­sent dug­nads­inn­sats fra Hodne­myr og kom­pan­jon­ge­ne Fro­de Li­an, Gun­nar Ro­an og Al­fred Tam­bi­ni Bernt­sen, skal mikro­bryg­ge­ri­et an­set­te to hel­tids­an­sat­te i lø­pet av høs­ten.

– Det gjør at lønns­kost­na­de­ne vil re­du­se­re over­skud­det, for­kla­rer Hodne­myr.

In­ves­te­rin­ger som er gjort i fab­rik­ken al­le­re­de til­si­er nem­lig at bryg­ge­ri­et kan pro­du­se­re tre gan­ger 2016-vo­lu­met.

– Vi skal fint kla­re å le­ve­re 100.000 li­ter med da­gens ut­styr. Det enes­te vi tren­ger er ekstra fer­men­te­rings­tan­ker (tan­ker i rust­fritt stål som bru­kes til gjæ­ring av al­ko­hol­hol­di­ge drik­ker, journ. anm.).

KJELLERPLANER

På vei for å fin­ne en eg­net plass for å ta bil­der, ut­bry­ter pl­ut­se­lig Hodne­myr:

– Nei, kom, så skal jeg vise dere hva vi drøm­mer om, sier han og tar oss med ned i kjel­le­ren un­der det 360 kvad­rat­me­ter sto­re pro­duk­sjons­lo­ka­let.

– Drøm­men er å få ser­ve­ring­sog sel­skaps­lo­ka­ler her nede, i til­legg til lag­rings­plass for pro­duk­te­ne våre. Vi ten­ker bur­ger og øl, som vil ut­fyl­le til­bu­det av piz­za og sushi som er på Huns­øya fra før, for­tel­ler Hodne­myr.

– Når står det­te klart?

– På sikt, sva­rer styre­le­de­ren og tar en tenke­pau­se.

– Men in­nen fem år!

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

John­ny Hodne­myr tap­per litt sa­i­son IPA av en av de 2000 li­ter sto­re fer­men­te­rings­tan­ke­ne til Huns­fos Bryg­ge­ri på Huns­øya.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

I dis­se kjel­ler­lo­ka­le­ne, i eta­sjen rett un­der pro­duk­sjons­lo­ka­le­ne, drøm­mer Hodne­myr at det på sikt skal kom­me ser­ve­rings- og sel­skaps­lo­ka­ler. På me­ny­en skal det være ham­bur­ge­re og øl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.