Usik­kert om Ikeas out­let kom­mer

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Over et år etter at de fikk tillatelse, har Ikea ennå ikke be­stemt seg for om det kom­mer en ny out­let i Sør­lands­par­ken øst.

– De sig­na­le­ne jeg har fått, går ut på at det­te kan gå beg­ge vei­er, sier Ar­ne Tho­mas­sen (H), ord­fø­rer i Lil­le­sand.

Ikea fikk i juni 2016 tillatelse til å byg­ge et nytt kjøpe­sen­ter ved si­den av sitt sen­ter i Sør­lands­par­ken Øst. Det­te skal være en out­let som be­står av rundt 50 ut­salg med kjen­te merke­va­rer.

Men etter den tid har be­slut­nin­gen om å byg­ge out­let sta­dig blitt ut­satt. Og Ikea kan ikke sva­re på om det fak­tisk blir byg­get el­ler når be­slut­nin­gen vil bli tatt.

Jes­si­ca Svend­son er kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver ved Ikea Cent­res ho­ved­kon­tor i Kø­ben­havn. Hun sva­rer det­te i en sms til Fædre­lands­ven­nen:

– Pro­sjek­tet er ak­tu­elt, og vi ser fort­satt på mu­li­ge løs­nin­ger. Når og hvor­dan vi vil ut­vik­le det, kan vi ikke sva­re på.

– Hvor­for tar det­te så lang tid å ta en be­slut­ning?

– Den­ne type pro­sjek­ter tar ofte lang tid, både på grunn av in­ter­ne og eks­ter­ne be­slut­nings­pro­ses­ser.

Ikeas pla­ner gikk helt til kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H) før de en­de­lig fikk en tillatelse. Ar­ne Tho­mas­sen me­ner den lan­ge pro­ses­sen er en grunn til at det nå er usik­kert om det kom­mer en out­let.

– De fikk en inn­si­gel­se, og det før­te til at de mis­tet litt av det de had­de i førs­te om­gang, sier han.

Ikea Cent­res opp­lys­te til Fædre­lands­ven­nen i fe­bru­ar at de vil­le gjen­nom­føre en un­der­sø­kel­se over hvil­ke merke­va­rer som er in­ter­es­sert i å etab­le­re seg ved den nye out­le­ten.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ikea har fått tillatelse til å byg­ge en out­let like ved sitt ek­sis­te­ren­de kjøpe­sen­ter. Men de vet ennå ikke om de vil be­nyt­te seg av til­la­tel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.