Strøm­kla­ger skjøt i væ­ret

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Strøm­sel­ska­pe­ne bru­ker kam­pan­jer for å kom­me høyt på tje­nes­ten strøm­pris.no, for så å skru opp pri­sen, me­ner For­bru­ker­rå­det. Nå skal lokke­til­bud lu­kes ut.

Spørs­mål om strøm har mer enn dob­let seg si­den sam­me pe­rio­de i fjor, vi­ser For­bru­ker­rå­dets halv­års­opp­sum­me­ring.

– En opp­gang på 116 pro­sent er ikke van­lig. Man­ge hen­ven­del­ser er knyt­tet til de dår­li­ge vil­kå­re­ne til en­kel­te av sel­ska­pe­ne som lok­ker med bil­lig strøm i spot­mar­ke­det, sier for­bru­ker­di­rek­tør Ran­di Fles­land.

– Det er ikke greit å lure folk på den­ne må­ten, og det er hel­ler ikke greit at de er de førs­te som duk­ker opp når du sø­ker på strøm på net­tet, sier for­bru­ker­di­rek­tø­ren, som an­mo­der folk om å unn­gå sel­ska­per med kort frist på pris­end­ring, og som ikke vars­ler kun­de­ne sine på SMS el­ler e-post.

For­bru­ker­rå­det in­tro­du­ser­te tje­nes­ten strøm­pris.no for et par år si­den. Fles­land ved­går at pris­sjek­ken ufor­va­ren­de kan ha med­vir­ket til at fle­re sel­ska­per har kas­tet seg på i kam­pen om lokke­til­bud.

– Det er man­ge sel­ska­per som ut­nyt­ter mu­lig­he­ten til å kom­me på topp med litt uær­li­ge me­to­der. Nå job­ber vi med å end­re por­ta­len for å luke ut dis­se pro­duk­te­ne, sier Fles­land.

Til høs­ten skal strøm­pris.no fram­stå i ny ver­sjon der pro­duk­te­ne ty­de­lig mer­kes der­som det drei­er seg om kam­panje­pri­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.