Stat­oil kla­re for ut­byg­ging av Sne­frid Nord

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Stat­oil har le­vert plan for ut­byg­ging og drift av gass­fel­tet Sne­frid Nord, som er en del av Aas­ta Han­steen­fel­tet.

Sne­frid Nord ble opp­da­get i 2015 og inne­hol­der om­trent 5 mil­li­ar­der ku­bikk­me­ter gass. Aker So­lu­tions og Sub­sea 7 er til­delt kon­trak­ter i for­bin­del­se med ut­byg­gin­gen. Beg­ge er også en­ga­sjert i ut­byg­gin­gen av Aas­ta Han­steen, og Stat­oil reg­ner med å opp­nå syner­gi­ef­fek­ter ved at de sam­me le­ve­ran­dø­re­ne er en­ga­sjert beg­ge ste­der.

Stat­oil opp­ly­ser tors­dag at de reg­ner med en pris­lapp på ut­byg­gin­gen av Sne­frid Nord på om lag 1,2 mil­li­ar­der kro­ner. Olje­sel­ska­pet er ope­ra­tør av fel­tet, men har med Win­tershall Nor­ge, OMV Nor­ge og Co­no­co Philips Scan­di­na­via som part­ne­re

Gas­sen fra Sne­frid Nord vil bli trans­por­tert i rør­led­nin­gen Po­lar­led, som ble bygd i 2015. Den 482,4 kilo­me­ter lan­ge gass­rør­led­nin­gen er lagt ved Aas­ta Han­steen-fel­tet i Norske­ha­vet og lig­ger på 1.260 me­ters dyp, dy­pest av alle rør­led­nin­ge­ne på norsk sok­kel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.