Fare for streik ved Bodø luft­havn

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Der­som LO Stat og Spek­ter ikke blir eni­ge i mek­lin­gen in­nen natt til lør­dag, blir det streik i den si­vi­le fly­tra­fik­ken ved Bodø luft­havn.

– Vi job­ber all­tid for å fin­ne en løs­ning, men må sam­ti­dig er­kjen­ne at vi ikke har kom­met noen vei så langt, sier for­hand­lings­le­der Øystein Gud­brands i LO Stat.

LO Stat og Spek­ter mek­ler på veg­ne av Norsk Tje­neste­manns­lag (NTL) og Falck Brann og Red­ning ved Bodø luft­havn. – Falck kre­ver at vi skal god­ta dår­li­ge­re lønn og ar­beids­vil­kår enn kol­le­ge­ne våre på and­re fly­plas­ser i Nor­ge. Vi ak­sep­te­rer ikke sto­re for­skjel­ler og urett­fer­dig­het på job­ben, sier Ru­ben Fren­dal, til­lits­valgt i Falck.

Lønns­til­bu­det fra Falck lig­ger langt un­der hva LO Stat og NTL kan ak­sep­te­re, og er ho­ved­grun­nen til kon­flik­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.