– All re­spekt til gut­ta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ra­dium­hos­pi­ta­lets forsk­nings­stif­tel­se (Rad­forsk), Jo­nas Ei­nar­s­son, er ikke vans­ke­lig å få i tale om Roy Hart­vig Lar­sen.

– Der bi­drar jeg mer enn gjer­ne. Jeg har vel kjent Roy og Øy­vind (Bru­land, journ. anm.) i 17 år, helt til­ba­ke til de strev­de med å få det til å gå rundt i Al­ge­ta. Jeg traff dem gjen­nom Rad­forsk da vi kjøp­te noen ak­sjer for å hol­de sku­ta fly­ten­de, mim­rer Jo­nas Ei­nar­s­son, som si­den har vært første­in­ves­tor i de på­føl­gen­de sel­ska­pe­ne til duo­en.

– Bru­land og Lar­sen har vært som Pom­pel og Pilt. De le­ker med ide­er, tar ting folk vet fra før, men gjør det smar­te­re, fort­set­ter forsk­nings­sje­fen og ram­ser opp suk­ses­se­ne Al­ge­ta, Nor­dic Nan­ovec­tor og On­co­in­vent.

– Iføl­ge Bru­land er spred­ning til skje­let­tet for pa­si­en­ter med pro­stata­kreft nes­ten fik­set tak­ket være Xo­fi­go. Så kom­mer Nor­dic Nan­ovec­tor med kli­nis­ke stu­di­er som vi­ser at de kan hjel­pe men­nes­ker med blod­kreft før On­co­in­vent nå job­ber med kreft i buk­hu­len. All re­spekt til de gut­ta der, sier Ei­nar­s­son.

– Og Lar­sen har fle­re ide­er på trap­pe­ne iføl­ge ham selv?

– Det er Roy, ja. Det er in­gen men­nes­ker i ver­den som le­ser så man­ge vi­ten­ska­pe­li­ge ar­tik­ler som ham. Så set­ter han og Bru­land sam­men frag­men­ter av kunn­skap som til­sam­men blir et co­lum­bi egg. Vi har ga­ran­tert ikke sett det sis­te fra den kan­ten, sva­rer forsk­nings­sje­fen.

Også hos forsk­nings- og in­du­stri­klyn­ga Oslo Can­cer Clus­ter får Lar­sen gode skuss­mål.

– Roy Hart­vig Lar­sens sel­ska­per og de­res suk­sess har hatt mye å si for ut­vik­lin­gen av Oslo Can­cer Clus­ter og mil­jø­et vårt, sier dag­lig leder Ke­til Wi­der­berg.

Han me­ner kom­pe­tan­sen og ka­pi­ta­len som har fulgt med i kjøl­van­net av Bay­ers opp­kjøp av Al­ge­ta har vært en driv­kraft i å ut­vik­le norsk helse­in­du­stri.

– Så har Xo­fi­go også gitt en rek­ke kreft­pa­si­en­ter ver­den over et bed­re liv, leg­ger Wi­der­berg til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.