Åpent brev til nett­ver­ket mot mos­ke­en

Faedrelandsvennen - - MENING - YASIR FAWZI, Imam, Ah­ma­di­yya Mus­lim Ja­ma’at

Kris­ti­an Kris­ten­sen, styre­le­der i Øv­re Tinn­heia vel (ØTV), har i Fvn. 13. juni skre­vet et inn­legg mot byg­gin­gen av mos­ke­en på Tinn­heia.

Et langt inn­legg, men re­la­tivt fat­tig inn­holds­mes­sig. Ar­gu­men­te­ne er like de to fore­gå­en­de inn­leg­ge­ne mot mos­ke­en. På­stan­de­ne er ba­sert på fryk­ten for det ukjen­te, ikke på tid­li­ge­re er­fa­rin­ger. For ek­sem­pel når Kris­ten­sen åp­ner med «Tinn­heia er et vel­fun­ge­ren­de lo­kal­mil­jø …», spør jeg om det fin­nes noe be­vis for at lo­kal­mil­jø­et ikke vil fun­ge­re like bra med en Ah­ma­di­yya-mos­ké? At Tinn­heia er «et fler­kul­tu­relt fel­les­skap der et­nis­ke nord­menn og men­nes­ker fra and­re land tri­ves sam­men», be­vi­ser det at by­de­len ikke er eg­net for mos­ké?

Kris­ten­sen skri­ver at ØTV har etab­lert et nett­verk i by­de­len, av alle som øns­ker å vise sin mot­stand (mot mos­ke­en). De har til og med opp­ret­tet en Face­bo­ok-grup­pe som nev­ner hvem som er med i nett­ver­ket. Øverst på lis­ten er en kris­ten me­nig­het, som har tak­ket nei til dia­log for­di de selv vil­le eks­pan­de­re kir­ken sin på mos­két­om­ta. Også på lis­ta er Sko­gen bo­retts­lag, som ar­gu­men­ter­te for at det var for man­ge kirke­bygg på Tinn­heia og at de der­for ikke øns­ket fle­re. Spørs­må­le­ne er: Hvor­dan for­hol­der ØTV seg til den ser­bis­ke kir­ken og de­res lafte­kir­ker, når de me­ner mos­ke­en «er ar­ki­tek­to­nisk ut­ford­ren­de»? Hvor­dan for­hol­der Sko­gen bo­retts­lag seg til den ser­bis­ke kir­ken og dets pla­ner om eks­pan­sjon, når det er imot fle­re kirke­bygg? Og hvor­dan for­hol­der den ser­bis­ke kir­ken seg til seg selv når den har sig­nert inn­leg­get til Kris­ten­sen?

Det stre­ves så mye for å mot- ar­bei­de noe som har så ube­ty­de­lig på­virk­ning på de­res liv. Stre­vet har gitt opp­hav til mot­stri­den­de ar­gu­men­ter. Len­ge men­te man at tom­ta var for li­ten for mos­ké og det var lite par­ke­ring. Sam­ti­dig ble det sagt, noe det fort­satt gjø­res dog ikke like ty­de­lig, at de hel­ler vil­le ha en fler­bruks­hall el­ler et by­dels­hus som gir et «re­elt og etter­spurt til­bud til da­gens be­bo­ere.» Vil ikke en fler­bruks­hall kre­ve fle­re par­ke­rings­plas­ser? Vil ikke tom­ta som hev­des å være for trang for en mos­ké med 50 re­gist­rer­te med­lem­mer, være tran­ge­re for et by­dels­hus for he­le by­de­len?

Vår sto­re mos­ké på Furu­set i Oslo er i hvert fall et le­ven­de be- vis på det mot­sat­te. I fjor skrev Vårt Land en sak om den mos­ke­en og si­ter­te Vi­dar H. Noreng, nest­le­der i Furu­set Vel, som had­de bodd he­le li­vet i by­de­len. Han sa:

«Jeg opp­le­ver at ah­ma­die­ne er po­si­ti­ve og vil­li­ge til å ta del i lo­kal­mil­jø­et.»

«Re­la­tivt få av dem bor i by­de­len vår, og jeg skul­le gjer­ne sett at fle­re av dem flyt­tet hit og bi­dro til om­rå­det.»

Vi­de­re skri­ver Kris­ten­sen om det han pre­sen­te­rer som nett­ver­kets ho­ved­ar­gu­men­ter mot etab­le­ring av en mos­ké, at et over­vel­den­de fler­tall ikke øns­ker at det skal byg­ges en mos­ké på tom­ta, og at «god- kjen­ning av om­re­gu­le­ring og byg­ging av mos­ké vil være de­mo­kra­tisk ut­ford­ren­de, når de som blir ster­kest be­rørt ikke blir hørt.»

Hoved­ar­gu­men­tet er alt­så at fler­tal­let på Tinn­heia ikke øns­ker mos­ké.

Det han unn­la­ter å nev­ne er at stemme­sed­de­len som vel­for­enin­gen dis­tri­bu­er­te blant be­boer­ne, var en to­si­dig (les en­si­dig) pro­pa­gan­da mot mos­ke­en. Dét er de­mo­kra­tisk ut­ford­ren­de!

Kris­ten­sen skri­ver at me­nig­he­ten (Ah­ma­di­yya) har in­gen el­ler få med­lem­mer på Tinn­heia. Fak­tisk så er det slik at nes­ten 20% av me­nig­he­tens ak­ti­ve med­lem­mer bor på Tinn­heia. Og nes­ten 80% av alle ah­ma­di­yya-mus­li­me­ne bor en­ten i el­ler i nabo­by­de­le­ne rundt Tinn­heia, som for ek­sem­pel Grim, Helle­myr og Slett­heia. Så vi er fak­tisk vel­dig for­nøyd med plas­se­rin­gen. Det had­de vi imid­ler­tid ikke vært i Sør­lands­par­ken, hvor noen syn­tes vi pas­set bed­re.

Mot slut­ten ar­gu­men­te­res det at «Med en av­stand til nær­mes­te bo­li­ger på 10-20 m sier det seg selv at mos­ke­en ikke er for­en­lig med ek­sis­te­ren­de be­byg­gel­se.» Kir­ke­ne i nett­ver­ket er i sam­me bo­lig­om­rå­de, med lik av­stand til nær­mes­te bo­li­ger. Hvor­for skal så et yt­ter­li­ge­re kirke­bygg, alt­så mos­ke­en, ikke være for­ene­lig med ek­sis­te­ren­de be­byg­gel­se? Og hva er galt med at det «lig­ger midt i et bo­lig­om­rå­de»? Plan- og byg­nings­sje­fen me­ner i hvert fall at: «Når vi kan stå in­ne for et bygg for re­li­gions­ut­øvel­se her, er det for­di sli­ke bygg bør lig­ge der folk bor.»

Inn­leg­get er fork. Red.

❞ Det han unn­la­ter å nev­ne er at stemme­sed­de­len som vel­for­enin­gen dis­tri­bu­er­te blant be­boer­ne, var en to­si­dig (les en­si­dig) pro­pa­gan­da mot mos­ke­en. Dét er de­mo­kra­tisk ut­ford­ren­de!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.