Opp­gulp fra en po­li­ti­ker

Faedrelandsvennen - - MENING - SISSEL E. AN­DER­SEN,

Ma­ken til opp­gulp av en po­li­ti­ker er sjel­den å lese som inn­leg­get til kul­tur­styre­le­der Ter­je Næss i Fædre­lands­ven­nen 5. juli.

Inn­leg­get gjen­nom­sy­res av ir­ri­ta­sjon og ar­ro­gan­se over ut­spil­let til sen­ter­le­der Ru­ben Store­vold om kamp for å vi­ta­li­se­re Sør­lands­par­ken enda mer. Når Næss bom­bas­tisk slår i bor­det og hev­der at han som folke­valgt skal ta av­gjø­rel­ser på veg­ne av fol­ket, så må han vel hel­ler ikke glem­me at han som folke­valgt skal lyt­te til både fol­ket og til næ­rings­li­vet.

At han kje­der seg over næ­rings­li­vets hen­ven­del­ser bur­de til­si at han bør trek­ke seg og gi fra seg sine verv og si fra seg sine møte­godt­gjø­rel­ser. En po­li­ti­ker skal set­te pris på initiativ fra næ­rings­li­vet, og om Næss opp­fat­ter det som gnål er hans pro­blem. Me­ner Næss at Sti­an Stor­buk­ås som leder av by­ut­vik­lings­sty­ret kon­se­kvent skal av­vise næ­rings­li­vets øns­ker om eks­pan­sjon, sik­ring av ar­beids­plas­ser og stør­re mu­lig­he­ter for inn­tje­ning, så skjøn­ner ved­kom­men­de in­gen­ting av våre plik­ter som po­li­ti­ke­re. Næss ber om re­spekt for by­sty­rets ved­tak og an­ser det­te som en­de­lig. Jeg kan i min tid som med­lem av kul­tur­sty­ret og by­sty­ret hus­ke at man­ge ved­tak ble gjen­stand for om­kamp og nye løs­nin­ger – man kan jo bare ta gam­le Ag­der Tea­ter. Det må jo også være le­galt for sen­ter­le­de­ren og and­re ak­tø­rer i par­ken å pres­se på for nye løs­nin­ger og om­gjø­ring av ved­tak i lik­het med kul­tur­eli­ten i byen. Næss må ikke glem­me at de 6000 men­nes­ke­ne som ar­bei­der i par­ken og har sitt leve­brød der, ar­bei­der i Kristiansand by – og som po­li­ti­ker har man et stort an­svar for at par­ken hol­der seg vi­tal og blir iva­re­tatt som det by­dels­sen­te­ret det er for ca 24.000 tu­sen inn­byg­ge­re. Næss’ inn­legg oser av aver­sjon mot Thon og hans pri­va­te penge­sekk, mens de som ar­bei­der og der­med over­le­ver på Thons in­ves­te­rin­ger dess­ver­re er av­hen­gi­ge av at ikke po­li­ti­ke­re som Næss og and­re med lig­nen­de me­nin­ger ser len­ger enn ne­sen rek­ker, og til­la­ter at kul­tur­til­bud og leve­dyk­ti­ge by­dels­sen­tra kan over­le­ve i and­re om­rå­der enn Kvad­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.