Kilde­skatt

Faedrelandsvennen - - MENING - OTTAR GJERMUNDNES, leder Pen­sjo­nist­par­ti­et

Hva er nå det? En ut­ta­lel­se fra fi­nan­si­elt re­gje­rings­hold om rike pen­sjo­nis­ter som bo­sat­te seg i ut­lan­det ut­løs­te den­ne i for­ri­ge fire­års­pe­rio­de.

●● 15 % ekstra skatt skul­le dis­se be­ta­le – det måt­te da være for­nuf­tig og rik­tig, iføl­ge re­gje­rin­gen. Do­ku­men­ta­sjons­kra­vet for å slip­pe er for­mi­da­belt. Men ser vi det l lys av for ek­sem­pel at de men­nes­ke­ne som er på røm­men av en el­ler an­nen år­sak, har krav på full ut­be­ta­ling fra NAV, med man­ge mil­lio­ner hver enes­te uke, blir det he­le litt mer­ke­lig.

Pen­sjo­nis­te­ne er rike, og de kan tas. Te­ori­en hol­der ikke mål. Men vik­tigst, de er man­ge, er lite syn­li­ge og hør­ba­re i den of­fent­li­ge de­batt – der­for kan de tas.

Iføl­ge ar­beids- og so­sial­mi­nis­te­ren har vi hatt en real­lønns­ut­vik­ling fra 2010 og til i dag på 4 % og det skul­le jo være bra. Men når vi i sam­me tids­rom har hatt en in­fla­sjon på 14,7 %, gir det­te en ne­ga­tiv kjøpe­kraft på over 10 %. Men det er jo ikke de sty­ren­de vil­li­ge til å se på. Lønns­ut­vik­lin­gen har i sam­me tids­rom vært på 23,3 %. Dvs. en øk­ning i kjøpe­kraf­ten på nær 10 %. Så in­gen skal på­stå at de sty­ren­de har lo­gis­ke be­slut­nin­ger.

Fra sam­me hold hev­des det at man kan ikke be­las­te de ar­beids­ak­ti­ve mer. Men hvor er lo­gik­ken som sier at pen­sjo­nis­te­ne må ta ut­gif­te­ne til sta­ten som nek­tet å re­du­se­re sin del av olje­pro­duk­sjo­nen i ver­den. Det­te før­te som kjent til over­pro­duk­sjon og re­duk­sjon i olje­pri­se­ne. Hvor er lo­gik­ken som sier at dem som har minst, skal be­ta­le mest?

Vi har be­talt inn til vår pensjon gjen­nom et langt liv. Nå snak­kes det om bære­kraf­tig pen­sjons­re­form. Da olje­fon­det ble star­tet var bære­kraf­tig pensjon opp­nådd med 3000 mil­li­ar­der på bok. Nå har vi 8000 mil­li­ar­der. Er ny bære­kraf­tig pen­sjons­re­form at da­gens pen­sjo­nis­ter skal av­spi­ses med knap­per og glans­bil­der, mens nes­te ge­ne­ra­sjon øns­ker ve­sent­lig mer til seg?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.