– Vi kan ald­ri drop­pe «The Fi­nal Count­down»

Bare én gang valg­te Euro­pe å drop­pe «The Fi­nal Count­down» fra sett­lis­ten. Det fikk de ang­re.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Vi har spilt «The Fi­nal Count­down» på hver spille­jobb si­den 1986. Men for et par år si­den gjor­de vi et eks­pe­ri­ment. Vi had­de tenkt å drop­pe den. Det end­te med en tur­bu­lent fly­tur i storm­vær, bil­kø, og at vi ikke rakk to­get i Eng­land til spille­job­ben. Helt ka­ta­stro­fe. Det var nok et tegn på at vi ald­ri kan drop­pe den igjen, ler tromme­sla­ger i Euro­pe, Ian Haug­land, på te­le­fon til Fædre­lands­ven­nen.

Fre­dag rundt mid­natts­ti­der head­li­ner svens­ke­ne Nor­way Rock i Kvinesdal. «The Fi­nal Count­down», som også i se­ne­re tid har blitt en Spo­ti­fy-fa­vo­ritt med 78 mil­lio­ner av­spil­lin­ger, er selv­føl­ge­lig på sett­lis­ten.

– Pub­li­kum i Kvinesdal kan være helt tryg­ge på at vi skal spil- le den. Vi tør ikke gam­ble på en lig­nen­de opp­le­vel­se igjen, hehe.

BLIR IKKE LEI HITLÅTEN

Haug­land er­stat­tet Euro­pes tid­li­ge­re tromme­sla­ger, To­ny Re­no, som­mer­en 1984. Han har med and­re ord vært med i ban­det før det vir­ke­lig sto­re gjen­nom­brud­det kom i 1986, med hit­lå­te­ne «Car­rie» og «The Fi­nal Count­down».

– Man skul­le tro at vi var lei av å spil­le «The Fi­nal Count­down» nå, men det fø­les som en ny sang hver gang vi spil­ler den live. Re­spon­sen er all­tid helt syk. Den le­ver på en måte sitt eget liv.

– Hva er den størs­te for­skjel­len på Euro­pe i dag, sam­men­lig­net med pud­del­rock-pe­rio­den på 80-tal­let?

– Vi hø­res ikke så «pud­del­rock» ut leng­re. I dag har Euro­pe et sound som er nær­me­re lyd­bil­det til våre sto­re hel­ter. Da vi var ten­årin­ger hør­te vi he­le ti­den på De­ep Purple og Led Zep­pe­lin. Det er fak­tisk rik­tig å si at i dag hø­res vi mer vin­ta­ge ut enn på 80-tal­let, utro­lig nok, sier Haug­land, og re­fe­rer til ny­ere Euro­pe-al­bum som «War of Kings» og «Bag of Bo­nes».

STAR­TET SOM METALLBAND

– Dere star­tet jo opp­rin­ne­lig som et metallband, har dere fort­satt en fot in­nen­for mil­jø­et?

– Ab­so­lutt. Vi blir fort­satt book­et til fle­re sto­re me­tall­fes­ti­va­ler rundt om i ver­den. Men det be­tyr ikke at dis­se fes­ti­val­gjen­ger­ne kun li­ker våre har­des­te lå­ter...

– En gang kom det en me­tall­fan back­sta­ge, med en opp­ned­kors­skjor­te, og hyl­let oss for kjær­lig­hets­bal­la­den «Car­rie». Det var nem­lig den lå­ten han hør­te sam­men med kjæ­res­ten da de kys­set for førs­te gang.

– BLIR «SKITBRA»

Vi­de­re sier Haug­land at Euro­pe els­ker å hol­de kon­ser­ter i Nor­ge. Og per­son­lig fore­trek­ker han det nors­ke pub­li­kum foran det svens­ke.

– Det er noe helt eget med nord­menn. De els­ker å fes­te, og det er all­tid gøy å spil­le for dem, mye gøy­ere enn å spil­le for svens­ker! I Nor­ge vet man at det blir helt vill stem­ning hver gang.

– Dere vir­ker vel­dig kla­re for Nor­way Rock?

– Så klart! Så len­ge det er god stem­ning og øl­tøn­ne­ne er ful­le, så blir det­te en «skitbra» kveld. Det lo­ver vi, av­slut­ter Haug­land.

Book­ing­an­svar­lig for Nor­way Rock, Kjell Ar­ne «Kel­ly» Aamodt, gle­der seg til årets pro­gram star­ter på fre­dag.

– Det var en tøff pro­sess å sy sam­men årets pro­gram, si­den vel­dig man­ge av ban­de­ne var book­et til USA i som­mer. Men da vi så hvem som var til­gjen­ge­li­ge, var vi ikke i tvil: Euro­pe og In Fla­mes, heia Sve­ri­ge! Vi er også for­nøy­de med alle de and­re ar­tis­te­ne på pro­gram­met, sa Aamodt til Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re i år.

FOTO: NTB SCANPIX

Det svens­ke ban­det Euro­pe skal spil­le på Nor­way Rock-fes­ti­va­len i Kvinesdal på fre­dag. Her er vo­ka­list Jo­ey Tem­pest og gi­ta­rist John No­rum på Co­pen­hell-fes­ti­val i Den­mark.

FOTO: JON ANDERS SKAU

Ar­kiv­bil­de fra Nor­way Rock.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.