10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. JULI 2007

●● Kris­ten­fol­ket skal i som­mer mo­bi­li­se­res til bønne­ak­sjon mot ho­mo­ek­te­skap. – Kris­ten­fol­ket må mo­bi­li­se­re for å for­sva­re ek­te­ska­pet mel­lom mann og kvin­ne, sier Øi­vind Be­ne­stad. Teo­lo­gen, som tid­li­ge­re har vært pro­sjekt­le­der for et nett­sted der han sam­let tu­sen­vis av un­der­skrif­ter mot kjønns­nøy­tra­le ek­te­skap. Nå står han sam­men med pas­tor Sten Sø­ren­sen fra Lyng­dal mi­sjons­me­nig­het i spis­sen for en kam­pan­je som ret­ter seg mot krist­ne som­mer­stev­ner. De skal selv rei­se rundt og mo­ti­ve­re til mot­stand mot den kjønns­nøy­tra­le ek­te­skaps­lo­ven. – Jeg skjøn­ner ikke at de bru­ker kref­te­ne på å for­døm­me and­re men­nes­ker i nød, sier leder for LLH, Ter­je Hau­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.