50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. JULI 1967

●● En gang på vår­en nes­te år vil et nytt skole­bygg stå fer­dig i Kristiansand. Bygge­ar­bei­det er satt ut på an­bud, og ar­bei­det vil tro­lig kom­me i gang i lø­pet av kort tid. Bygg­her­re er me­nig­he­ten «Sam­fun­det» i Kristiansand og sko­len skal rei­ses i Tor­dens­kjolds­gate i til­knyt­ning til me­nig­he­tens kir­ke og det skole­bygg som ble tatt i bruk for fem år si­den. På tom­ten har det til nå stått to eld­re tre­byg­nin­ger som har vært brukt til sko­le, dis­se er nå re­vet på dug­nad. På bak­grunn av me­nig­he­tens re­la­tivt be­skjed­ne med­lems­tall er det en im­po­ne­ren­de bygge­virk­som­het som kan vi­ses til. Ny kir­ke sto fer­dig for to år si­den, skole­bygg tre år tid­li­ge­re, beg­ge kom på ca. en halv mil­lion hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.